• Ziekenhuiszorggebruik te voorspellen op basis van DBC-registraties uit het verleden?

  2018-09-13 16:22:25 / by bebright / category Analytics

  De zorgvraag neemt toe en wordt complexer, waardoor kosten stijgen en een tekort aan arbeidskrachten ontstaat. Inzicht in hoeveel en welke zorg er de komende jaren nodig is, helpt ziekenhuizen om de strategische koers te bepalen. In dit blogartikel presenteren wij de inzichten die zijn verkregen door het toepassen van een voorspelmodel voor gebruik van ziekenhuiszorg op basis van de DBC-systematiek.

  DBC-systematiek als basis voor voorspelmodel

  In Nederland wordt ziekenhuiszorg geregistreerd...

  Lees meer

 • Zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen moet transformeren

  2018-06-08 14:05:03 / by bebright / category Analytics

  Er zijn wezenlijke veranderingen nodig om de gezondheidszorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit de trends en ontwikkelingen die BeBright in opdracht van Treant voor deze regio in kaart heeft gebracht. Drenthe en Zuidoost-Groningen zijn dunbevolkte regio’s. Door ontgroening en vergrijzing zal de bevolking daar de komende decennia nog verder krimpen. Het percentage 65-plussers stijgt van ruim 21% (20...

  Lees meer

 • Sterke regionale verschillen in medisch specialistische zorgvraag en -kosten

  2018-05-14 09:43:09 / by bebright / category Analytics

  De Nederlandse bevolking groeit en vergrijst. Verwacht wordt dat in 2040 de zorgkosten verdubbeld zijn naar 174 miljard euro. De betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg komen daarmee onder druk te staan. Substitutie van tweedelijnszorg naar de eerste en nulde lijn wordt vaak genoemd als een van de oplossingen om de kosten te beheersen. Uit de cijfers van Vektis blijkt dat het totaal aantal patiënten binnen de medisch specialistische zorg (MSZ) over de periode 2012-2016 met 2...

  Lees meer

 • Hoe maak je inzichtelijk of een maatschappelijk project ook daadwerkelijk bijdraagt?

  2017-11-27 09:55:49 / by bebright / category Analytics

  Of het nu gaat om het verantwoorden van investeringen, het vergroten van de betrokkenheid van stakeholders of het herijken van de doelen. Er komt vaak een moment dat maatschappelijke projecten behoefte hebben aan een goed onderbouwde impactanalyse. Een dergelijke analyse is complex doordat de resultaten buiten de eigen organisatie liggen en daardoor soms lastig inzichtelijk te maken zijn. Daarbij moet de inspanning en de toegepaste methodiek in verhouding staan tot de omvang en de risico’s va...

  Lees meer

 • Zorgvraagontwikkeling richting 2040: vijf aandoeningen vallen op

  2017-10-16 10:22:00 / by bebright / category Analytics

    Dat de vraag naar zorg toeneemt nu Nederland vergrijst is bij iedereen wel bekend. Met een toenemend aantal ouderen komen ook aandoeningen gerelateerd aan ouderdom vaker voor. Maar realiseren we ons voldoende welke gevolgen dit heeft? Zijn we voorbereid op de vraag die komen gaat? De impact van deze ontwikkeling op de zorg- én woonsector is groot. Goed zicht op die beweging helpt ons voorbereiden op de toekomst. Op basis van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV2018) hebben wij een...

  Lees meer

 • Data driven decision making noodzakelijk voor gedegen strategie

  2017-04-06 15:28:47 / by bebright / category Analytics

  BeBright Analytics

  We leven in een sterk veranderende omgeving, waarin een heldere visie, scherpe ambitie en innovatie noodzakelijk voorwaarden zijn om adequaat te kunnen reageren en anticiperen op de veranderende vraag. Vraag van patiënten/cliënten maar ook van toezichthouders, verzekeraars en strategische partners in het sociaal domein. Een mooie visie en missiestatement of ideationworkshop is dan niet genoeg. Een strategie is pas levensvatbaar als de strategische keuzes goed inhoudelijk z...

  Lees meer

 • Value Based Healthcare – de stap naar netwerkgeneeskunde

  2017-04-06 14:14:39 / by Arjo Mans / category Analytics

  We verlenen steeds vaker zorg aan de patiënt in samenwerking met andere zorgprofessionals in multidisciplinaire zorgketens. Zorg wordt naar de toekomst echter niet alleen in zorgketens van opeenvolgende zorgprofessionals geleverd, maar in toenemende mate georganiseerd in een zorgnetwerk rondom de patiënt; oftewel we zijn op weg naar Netwerkgeneeskunde[1]. De gedachte van ketenzorg is gestoeld op het, vanuit logistiek oogpunt, effectiever en efficiënter organiseren van zorg, gebaseerd op he...

  Lees meer

 • Vitaliteit van Tilburg in kaart

  2016-11-01 12:09:10 / by romysmith / category Analytics

  Wat is de kenmerkende kracht van Tilburg? En wat zijn de kwetsbaarheden van de stad, de inwoners en de instellingen en bedrijven? En hoe zien die eruit in de toekomst? Om antwoord te bieden op deze vragen ontwikkelde de gemeente Tilburg samen met BeBright een vitaliteitsfoto van de stad. Het brengt de voor Tilburg kenmerkende krachten en kwetsbaarheden in beeld en kijkt aan de hand van de trends naar de toekomst. Trends in de samenleving met een grote impact op het sociaal domein waaronde...

  Lees meer