+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
VERPLEGING, VERZORGING & THUISZORG (VVT)

De vraag naar zorg groeit sneller dan het aanbod. VVT-organisaties staan voor de uitdaging om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg op peil te houden. Het toekomstbestendig vormgeven van zorg vraagt om transformatie. Geen toenemende innovatie, maar een fundamenteel andere ziens- en werkwijze terwijl de spreekwoordelijke winkel openblijft. Dat vraagt in financieel spannende tijden om focus en keuzes, samenwerking en het investeren in mensen en innovatie; om zo in de regio invulling te geven aan passende ondersteuning en zorg. Samen met cliënten en hun omgeving, op de juiste plek en vanuit een brede blik op gezondheid.

Wij helpen onze opdrachtgevers voorbereiden op de toekomst en helpen om verandering in de praktijk te brengen. Wij zijn initiator van Ouder Worden 2040: een toekomstverkenning en transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving. Met deze nieuwste kennis helpen wij opdrachtgevers richting en versnelling te geven aan vernieuwing.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Strategie- en portfoliokeuzes

Wij helpen VVT-organisaties toekomstbestendig richting te geven aan de organisatie. Dat vraagt in toenemende mate om een goede balans tussen de korte termijn bedrijfscontinuïteit en lange termijn zorgtransformatie en vernieuwing. In onze strategietrajecten combineren wij gedegen interne en externe analyses met een gedragen aanpak. Het resultaat van deze analyses is een gedragen en heldere visie en strategie, die maakt dat medewerkers begrijpen wat de maatschappelijke veranderingen van de zorg, hun organisatie en van hen vraagt. Onderdeel van een toekomstgerichte strategie is de visie op de dienstverlening, portfoliokeuzes en -ontwikkeling, regionale samenwerking, modern werkgeverschap, digitalisering & innovatie en organisatie-inrichting en -processen.

Neem contact op

Regionale samenwerking, fusies en overnames

Voor de continuïteit van de zorg is samenwerking tussen organisaties noodzakelijk. Maar samenwerking in welke vorm dan ook is complex. Het vraagt van organisaties om verder te kijken dan de individuele identiteit en kortetermijnbelang. Wij helpen zorgorganisaties om op basis van een gedeeld beeld van de maatschappelijke opgave te komen tot een goede afweging over welke vorm van samenwerking de lange termijn continuïteit en doelen dient. Wij hebben aandacht voor de bovenstroom (strategie en organisatie vanuit de gezamenlijke regionale doelen) en onderstroom (betekenis van cultuur, belangen, mensbeeld en onderlinge verhoudingen).

Neem contact op

Vastgoedstrategie- en portfolio

Het landschap van wonen en zorg verandert drastisch. Behalve een groot tekort aan (levensloopbestendige) woningen worden steeds hogere eisen gesteld aan de verduurzaming van bestaand zorgvastgoed. Het goed aansluiten van vastgoed op doelgroepen wordt daarbij steeds belangrijker. Wij helpen VVT-organisaties en vastgoedpartijen bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige vastgoedstrategie en woonzorg-concepten. Daarbij analyseren we de toekomstige vraag en adviseren we over strategische, vastgoedtechnische en financiële keuzes. Onze ervaren projectleiders helpen opdrachtgevers daarnaast om plannen tot uitvoering te brengen.

Neem contact op

Duurzame inzetbaarheid & modern werkgeverschap

Het versterken, vergroten en verbeteren van het menselijk kapitaal is essentieel voor succes in tijden van verandering. Noem het werkplezier of werkgeluk, alle organisaties realiseren zich dat aandacht voor medewerkers cruciaal is. Wij begeleiden organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van impactvolle programma’s voor goed werkgeverschap en meer werkgeluk voor mensen in alle onderdelen van de organisatie. Dit in combinatie met goede resultaten voor de organisatie. Onze kennis en expertise ligt op het snijvlak van strategie, leiderschap, veranderkunde en organisatiepsychologie. Modern werkgeverschap draagt bij om een aantrekkelijke werkgever te blijven in de concurrentie om schaars personeel en aan het verlagen van de uitstroom en het vergroten van de inzetbaarheid (het dalen van het ziekteverzuim) en daarmee de afhankelijkheid van inhuur van derden.

Neem contact op

Realisatie

Wij helpen VVT-organisaties om complexe programma’s en innovaties te implementeren. Zo realiseren wij met onze opdrachtgevers de IZA-doelen in een breed scala aan projecten en schrijven mee aan aanvragen voor transitiegelden. Samen met opdrachtgevers geven wij invulling aan de Langer Thuis beweging door de implementatie van Volledig Pakket Thuis (VPT) en technologische toepassingen. Onze projectleiders hebben gedegen kennis van en ervaring in de zorg en brengen door hun hands-on mentaliteit verandering in de praktijk.

Neem contact op

Volledig Pakket Thuis (VPT)

In de beweging naar Langer Thuis kiezen steeds meer VVT-organisaties om hun dienstverlening via VPT aan te bieden. Niet als oude wijn in nieuwe zakken, maar juist om de dienstverlening toekomstbestendig vorm te geven. Wij ondersteunen zorgaanbieders bij de implementatie en opschaling hiervan, waarbij financiële rentabiliteit voor de eigen organisatie en maatschappelijke impact hand in hand gaan. Van het vormgeven van het dienstconcept met onderliggende visie en businesscase en creëren van een duidelijke implementatie- en opschalingsaanpak, tot het borgen van de nieuwe manier van werken in de cultuur en processen. Wij staan onze opdrachtgevers onder andere bij als projectleider en programmamanager.

Neem contact op

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright heeft Brentano geholpen om van maatschappelijke uitdagingen en bedreigingen concrete toekomstplannen te maken. Via speelse en inhoudelijke werkvormen lukte het om mensen mee te krijgen; ook in de theoretische perspectieven op mens en ontwikkeling. Het draait allemaal om investeren in mensen, samenwerken en anders durven te denken en te handelen”
– Jaap Kappert, Brentano

UITGELICHT IN VVT
Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Bewoners breien wekelijks samen dekens die het Rode Kruis uitdeelt aan Utrechtse gezinnen die wel wat warmte kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van Positieve Gezondheid bij Zorggroep De Laren in de praktijk, dat niet alleen anderen helpt, maar ook het welzijn van de...

Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...

HR-leiders uit de VVT delen inzichten tijdens leiderschapsdiner

HR-leiders uit de VVT delen inzichten tijdens leiderschapsdiner

Op 20 november bracht het HR-leiderschapsdiner, georganiseerd door BeBright, StayBright en Visiom BeBright Academy, HR-leiders uit de VVT-sector samen. Tijdens een gezonde maaltijd werd er levendig gediscussieerd. Centraal thema was het versterken van veerkracht van...