+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Zorginstellingen realiseren zich dat ze moeten investeren in digitale zorgvernieuwingen. Door COVID-19 is de interesse in de digitalisering van de zorg snel toegenomen. Zij zijn zich bewust dat een goed uitgewerkte digitale strategie en bijbehorende innovatieagenda noodzakelijk zijn. Maar wat is nu precies een digitale strategie? En hoe verschilt een digitale strategie van een IT-strategie?

Een onderscheidende digitale strategie, als onderdeel van de innovatiestrategie

De algehele visie en strategie van een zorginstelling is richtinggevend voor de koers van een zorginstelling voor de komende jaren. Deze visie en strategie van een zorginstelling worden mede bepaald door de visie van stakeholders in de regio. Tegelijkertijd geven de algehele visie en strategie aanknopingspunten voor de doorvertaling naar verschillende deelstrategieën. Denk hierbij aan een innovatiestrategie, digitale strategie en IT-strategie (zie ook onderstaand figuur); termen die veelvuldig door elkaar gebruikt worden. Echter, deze strategieën zijn toch echt verschillend:

  • Bij de innovatiestrategie gaat het om het vernieuwen van processen en producten en het structureren om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen medische innovatie, technologische innovatie, procesmatige innovatie en sociale innovatie.
  • Een digitale strategie definieert de manier waarop digitalisering, automatisering en het gebruik van data de patiëntbenadering en zorg- en bedrijfsprocessen verbeteren. Daarnaast geeft het richting aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe technologie en soms zelfs van nieuwe bedrijfsmodellen. Er gaat in een digitale strategie en bijbehorende agenda, naast de IT-infrastructuur, aandacht uit naar onderdelen als management en organisatie, interne én externe procesinrichting en vaardigheden en cultuur van medewerkers en cliënten/patiënten. De uitgangspunten van een digitale strategie worden mede bepaald door de IT-infrastructuur.
  • Een IT-strategie focust zich op het inrichten van een optimale IT-infrastructuur en het realiseren van de IT-randvoorwaarden om bij te dragen aan de beoogde interne én externe (zorg-)vernieuwing.

 

digitale strategie

Een goed uitgewerkte digitale strategie biedt houvast in snel veranderende digitale speelveld

Digitalisering in de zorg kent veel perspectieven en invalshoeken. Digitaliseren gaat bijvoorbeeld over het digitaal (via internet) beschikbaar maken van (papieren) patiëntgegevens en zorgprocessen. Er ontstaan manieren waarop elektronische gegevens kunnen worden opgeslagen en uitgewisseld in EPD’s, patiëntportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Of het gaat over ondersteuning door moderne technologieën bij de automatisering van bedrijfsprocessen, zoals elektronisch voorschrijven, OK- en poliplanning. Het gaat ook over de digitalisering van zorgprocessen binnen- en over de grenzen van de zorginstelling, bijvoorbeeld met andere zorgverleners en in toenemende mate ook met de patiënt/cliënt zelf. Zo komen andere communicatievormen beschikbaar, zoals e-consults, beeldbellen, chatbots, apps en websites. En er komen steeds meer hulpmiddelen en sensoren om data van de patiënt/cliënt te verzamelen die mee kunnen wegen in de behandelingskeuze, zelfdiagnostiek, zorgrobots en zelfs chirurgie op afstand.

De snelle technologische ontwikkeling transformeert de zorg over de hele breedte. Een goed uitgewerkte digitale strategie en bijbehorende agenda biedt zorginstellingen houvast in een snel veranderend speelveld.  Om te komen tot een gedragen digitaliseringsagenda, zullen de verschillende perspectieven ook aan bod moeten komen. Hierbij is wellicht de grootste uitdaging om de prioriteiten vast te stellen, rekening houdend met de beschikbare innovatie- en IT-capaciteit van de eigen organisatie. De wensen en mogelijkheden zijn immers vaak groter dan budgetten, IT-capaciteit en implementatiekracht.

Realiseren van een digitale strategie

Samen met onze opdrachtgevers verkennen wij de huidige situatie en vertalen wij de visie en zorgstrategie naar een digitale strategie. Deze concretiseren wij naar een agenda voor verandering en wij brengen in kaart wat nodig is voor de realisatie. Lees hier ook meer over onze stapsgewijze aanpak. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met interne én externe stakeholders. Een succesvolle strategie is immers het resultaat van co-creatie, een transparant proces waar de eindgebruiker en andere relevante partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars complementaire inzichten, kennis en vaardigheden om te komen tot oplossingen. Er zijn tal van factoren die bijdragen aan een succesvolle digitale strategie in de zorg. Lees hier over onze vijf aandachtsgebieden.

Waarom BeBright?

BeBright wil een impactvolle bijdrage leveren aan de transformatie van de Nederlandse gezondheidszorg. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse publicatie Zorg Enablers: een overzicht van de belangrijkste technologische bewegingen en ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendige zorg. De publicaties zijn gratis beschikbaar via www.zorgenablers.nl. De nieuwe editie, Zorg Enablers 2020, zal eind november verschijnen.

Meer weten over een digitale transformatie of zelf graag digitale stappen zetten? Neem dan contact op met: Philip Idenburg of Lea Bouwmeester.