+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
EERSTELIJNSZORG

De eerste lijn heeft een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid van Nederlanders. De uitdagingen in de zorg vragen om vernieuwing en een andere manier van het organiseren van de eerstelijn. Waarbij passende zorg, eigen regie en Positieve Gezondheid van de burger worden gestimuleerd. Door betere samenwerking met het sociaal domein, de tweede- en derdelijnszorg, en langdurige zorg voor optimale netwerkzorg, substitutie van zorg en goede doorstroming in de regio. Wij helpen landelijke en regionale organisaties, beroeps- en brancheorganisaties, patiëntenorganisaties en domeinoverstijgende- en regionale samenwerkingsverbanden in de om te komen tot een gedragen visie en strategie, innovatie van processen en diensten en tot sterke samenwerking. Altijd in co-creatie met bestuurders, medewerkers, leden en stakeholders, waardoor eigenaarschap breed gevoeld wordt en ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Visie- en strategieontwikkeling

De sector is continu in beweging en uitdagingen stapelen zich op. Tijd voor scherpe keuzes, maar hoe maak je die goed en zorgvuldig? Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we een toekomstbestendige visie en strategie. We ontwikkelen een gedragen langetermijnperspectief en creëren met heldere analyses inzicht en overzicht. We adviseren bij lastige beslissingen en nemen mensen mee. En we vormen een team dat doorgaat tot het resultaat is bereikt. Een operationele aanpak en een actieplan voor vernieuwing. Thema’s als marktpositie, gezonde bedrijfsvoering, projectenportfolio, cultuur & leiderschap, samenwerkingen, organisatie-inrichting en innovatie komen aan de orde.

Neem contact op

Professionalisering van samenwerkingsverbanden

Domeinoverstijgende- en regionale samenwerking is noodzakelijk om invulling te geven aan de groeiende zorgvraag. Maar samenwerken is niet altijd makkelijk en kan veel tijd vragen. Met onze bedrijfs- en veranderkundige blik helpen we bij het vormen van doelgerichte, effectieve en efficiënte samenwerkingsverbanden. We brengen focus en scherpte, agenderen de juiste onderwerpen en brengen individuele en gezamenlijke belangen in balans. Thema’s als governance, financiering en bekostiging, lerend vermogen, monitoring en datagedreven werken, differentiëren op doelgroepen en samenwerking met burgers komen aan de orde.

Neem contact op

Maatschappelijke businesscase

Het doel en de beoogde effecten van projecten, interventies en (sociale) ondernemingen reiken in veel gevallen verder dan enkel het perspectief van de eigen organisatie. Wij helpen opdrachtgevers om het economische en maatschappelijk nut voor de verschillende stakeholders vast te stellen in een maatschappelijke businesscase. Wij maken gebruik van methoden zoals de maatschappelijke kostenbaten-analyse en SROI (social return on investment).

Neem contact op

Werken vanuit Positieve Gezondheid

Als partner van het Instituut voor Positieve Gezondheid (iPH) dragen wij en Visiom BeBright Academy al jaren bij aan de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk van organisaties in zorg en het sociaal domein. Wij ondersteunen bij het breed inbedden van Positieve Gezondheid in de organisatie, het netwerk, bij medewerkers, cliënten en mantelzorgers. Het concept werken wij uit naar alle niveaus in de organisatie: van strategie en heldere werkwijze tot hanteerbare werkprocessen. In combinatie hiermee bieden wij passende trainingen aan voor medewerkers en leidinggevenden om ‘het andere gesprek’ te kunnen voeren met medewerkers en cliënten.

Neem contact op

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“In het visietraject dat we samen met BeBright hebben doorlopen hervonden we onze identiteit. Vandaaruit konden we scherpe ambities formuleren en met elkaar, als beroepsgroep, samen de koers bepalen. De expertise van BeBright is van enorm hoog niveau. Verstand van hoe organisaties werken, maar ook een heldere blik op de wereld om ons heen en waar die naar toe gaat. Het was een feest om met deze denkers en doeners te werken”
– Bianca Rootsaert, directeur NVD

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright was in staat om onze beroepsgroep te toetsen, elementen te doorgronden en te plotten in een veranderende context om zo de paramedische beroepsgroep een plek te geven in de toekomst. Het mooie was dat leden van de beroepsvereniging en stakeholders ook werden meegenomen en de tools geboden, om daadwerkelijk met elkaar in gesprek te gaan om een gedragen visie te ontwikkelen”
– Patrick Groenewegen, bestuursvoorzitter, Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“BeBright heeft ons begeleid in de ontwikkeling van een inspirerende en robuuste visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030. Het resultaat? Duidelijke keuzes, een open sfeer waarbij er ruimte was voor goede inhoudelijke discussie en een visie die breed gedragen wordt en voor vele leden herkenbaar is. Een uitdagend, maar verrassend proces waarin alle perspectieven zijn meegenomen. Trots op dit document en de prettige en professionele begeleiding door BeBright”
– Viola Zegers, Directeur VvOCM

UITGELICHT IN EERSTELIJNSZORG
Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

Een heldere visie maakt de oefentherapie klaar voor 2030

In het voorjaar van 2022 nam de VvOCM, Vereniging van Oefentherapeuten, het initiatief voor de ontwikkeling van een visie op de oefentherapie en de oefentherapeut in 2030. De aanleiding was enerzijds de groeiende behoefte van leden om de oefentherapeut als sterk merk...

Een visie op de diëtetiek en de diëtist in 2030

Een visie op de diëtetiek en de diëtist in 2030

De afgelopen negen maanden heeft BeBright de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) ondersteund bij het ontwikkelen van de Visie op de diëtiek en de diëtist in 2030. Al snel werd duidelijk dat onder de profileringswens van de diëtisten een fors...