+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Klachtenregeling

Bij BeBright streven we in alles wat we doen naar topkwaliteit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een (deel van een) door ons geleverde dienst/training. In dat geval kunt u contact met ons opnemen om een klacht in te dienen. Dit kan uiterlijk vier weken na de afronding van de door BeBright geleverde dienst/training door te bellen met 030-888 79 27 of een e-mail te sturen aan info@bebright.eu. Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op een klacht te reageren. Daarnaast is ons streven om samen met u tot een oplossing te komen die alsnog tot volle tevredenheid leidt.

Klachtenprocedure

 • De klager zendt of geeft de klacht aan de ontvangende partij.
 • In geval van klachten over locatie, ontbrekende materialen of andere logistieke zaken ontvangt u binnen 24 uur per mail of schriftelijk binnen een week, een bevestiging van de klacht en een voorstel of traject voor verbetering.
 • De partij die een klacht ontvangt over personen of over de lesinhoud, verzendt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van de klacht en een voorlopig overzicht van de opvolging van de klacht, waaronder de verwachte responstijd.
 • De directeur bepaalt of de klacht in behandeling wordt genomen waarna per ommegaande de klager wordt geïnformeerd met opgaaf van reden indien de klacht niet in behandeling kan worden genomen, bijvoorbeeld wegens onvoldoende relevante gegevens of indien de klacht niet van toepassing is op het instituut.
 • De directeur van het opleidingsinstituut is bevoegd tot het doen van een uitspraak over de klacht en eventuele daaraan gekoppelde aanpassingen.
 • Binnen twee weken wordt een mondelinge en daarna schriftelijke/e-mailreactie op de klacht gegeven. Indien meer tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager daarvan op de hoogte gesteld. Het uitstel wordt toegelicht en er wordt een indicatie gegeven over de termijn waarbinnen uitsluitsel kan worden verwacht.
 • Uiterlijk binnen acht weken zal een opgevolgde klacht zijn afgehandeld, tenzij tussentijds is gebleken dat meer tijd voor afhandeling van de klacht nodig is. In dat geval dient de ontvanger van de klacht dit dezelfde dag nog schriftelijk of per e-mail door te geven aan de klagende partij.
 • De klagende partij wordt binnen de gestelde tijd op de hoogte gebracht van de uitspraak van opvolging van de klacht. De klagende partij wordt in dit geval geïnformeerd over wanneer en op welke manier de geboden oplossing wordt uitgevoerd.
 • Indien uit de uitspraak volgt dat aanpassingen moeten worden gedaan die langer duren dan de klachtafhandeling (d.w.z. bepaling van de oplossing), dan dient de ontvanger van de klacht dit mede te delen aan de klagende partij.
 • Indien de klagende partij de uitspraak van een – al dan niet in behandeling genomen – klacht niet accepteert, dan kan de klager zich wenden tot de klachtencommissie.
 • De klagende partij informeert de directie dat zij contact wil opnemen met de klachtencommissie.
 • De directie zal de klachtencommissie hiervan in kennis stellen.
 • De directie zal alle stukken die betrekking hebben op de klacht – nu een geschil – zo spoedig doorsturen naar de klachtencommissie en informeert de klagende partij hierover.
 • De klachtencommissie bestaat uit een door de directie aangewezen, onafhankelijke persoon of groep van personen (momenteel in de persoon van de heer P. Wijnsma).
 • Indien nodig kan op verzoek van de klagende partij door de klachtencommissie gezocht worden naar een andere persoon of groep van personen, bijvoorbeeld als de klagende partij van mening is dat de onafhankelijkheid aantoonbaar niet gegarandeerd is.
 • De klachtencommissie zal de opvolging van de klacht of het geschil verder met de klagende partij opnemen.
 • De klachtencommissie doet uitspraak over de klacht en stelt beide/alle partijen hiervan in kennis.
 • De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor beide/alle partijen (ook als statutair de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt).
 • Klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd door de directie van het instituut en voor een termijn van twee jaar aangehouden. De registratie van geschillen wordt bijgehouden door de klachtencommissie.