BeBright en iPH introduceren: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

BeBright en iPH introduceren: Masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders in de zorg

Direct inschrijven: stuur een email aan Bo Fokkes: bo.fokkes@bebright.eu

Van gedachtegoed naar realisatie
Veel zorgorganisaties omarmen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarmee is de basis gelegd voor de volgende stap: van gedachtegoed naar realiteit. Bestuurders van (zorg)organisaties spelen hierbij een belangrijke rol als sleutelfiguren tussen patiënt, organisatie en regio. BeBright introduceert samen met het Institute for Positive Health(iPH) van Machteld Huber de masterclass Positieve Gezondheid voor bestuurders om vorm te geven aan Positieve Gezondheid in de praktijk.

Uitdagingen van de bestuurder
Het concreet maken en toepassen van Positieve Gezondheid in het dagelijkse werk van zorgorganisaties vraagt een aanpak die bewustwording, gedragsverandering en organisatieverandering bewerkstelligt. Het gaat er niet alleen om te ‘denken’ vanuit Positieve Gezondheid’ maar juist ook te ‘handelen’ vanuit Positieve Gezondheid: anders kijken, anders werken, anders organiseren.

  • Hoe verleggen wij in de praktijk daadwerkelijk de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag?
  • Hoe veranderen wij onze dienstverlening en werkprocessen zodat meer persoonsgericht geleverd kan worden?
  • Hoe kan Positieve Gezondheid een bijdrage leveren in de arbeidsmarkt?
  • Hoe kunnen we in de regio beter samenwerken waardoor er mogelijkheden ontstaan voor gezondheidswinst voor mensen in onze regio?

Aandacht voor persoon, organisatie en regio
In de masterclass voor bestuurders gaan we aan de slag met het doorleven van Positieve Gezondheid op persoonlijk niveau en maken we de vervolgstap naar wat dit betekent voor de organisatie en voor samenwerking in de regio. In een kort intensief programma van 8 uur bieden we tools en handreikingen om de organisatie te richten, aan te passen en aan te sturen op het verleggen van de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Met de Positieve Gezondheidsscan van uw eigen organisatie ontdekt u de thema’s die relevant zijn om stapsgewijs de organisatie te bewegen naar meer gezondheidswinst voor patiënten; en formuleert u concrete vervolgstappen bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, inrichting of innovatie.

Circa drie maanden na de masterclass is er een terugkommiddag waar ervaringen en initiatieven worden gedeeld en op maat ondersteuning wordt geboden voor vervolg.

BeBright implementatiepartner voor Positieve Gezondheid in de zorgpraktijk
BeBright is organisator van deze masterclass en realiseert in samenwerking met iPH bij diverse zorgorganisaties (waaronder ziekenhuizen en VVT instellingen) de vertaalslag van Positieve Gezondheid naar de praktijk. Wij maken hierbij gebruik van instrumenten en concrete handvatten uit onze toolkit Diagnose Transformatie (zie https://diagnosetransformatie.nl/)

Nieuwsgierig?
Voor meer informatie over de masterclass voor bestuurders kunt contact opnemen met: Ellis Boerkamp: ellis.boerkamp@bebright.eu. Direct inschrijven kan ook: door een mail te sturen aan Bo Fokkes: bo.fokkes@bebright.eu

Datum: 3 maart 2020 (van circa 09:00 tot 18:00 uur, 2 dagdelen inclusief borrel) + 1 terugkommiddag datum in overleg met deelnemers te bepalen
Locatie: BeBright in de JIM (Jaarbeurs Innovation Mile, Beatrixgebouw Utrecht)
Kosten: Eur 995,00

Vanwege grote belangstelling extra reeks Masterclass Scenarioplanning voor gemeenten in het najaar

Vanwege grote belangstelling extra reeks Masterclass Scenarioplanning voor gemeenten in het najaar

Stelt u zichzelf weleens de vraag welke trends en ontwikkelingen de komende jaren op gemeenten afkomen? Of hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in de komende 15 jaar? Of bent u juist benieuwd naar de invloed van ‘big data’ op de dienstverlening? Scenario’s kunnen helpen om antwoord te geven op deze vragen. Daarom verzorgt BeBright in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor medewerkers van gemeenten een Masterclass Scenarioplanning. De eerste reeks in het najaar is al vol, daarom is een tweede reeks nu open voor inschrijvingen.

Toekomstbestendig acteren

Om nieuwe perspectieven te kunnen zien is het van belang om naar de toekomst te kijken. Als strategie- en innovatiebureau ontwikkelt BeBright daarom samen met inwoners, maatschappelijke partijen, beleidsmakers, wethouders en raadsleden een beeld van onze samenleving in 2030. De keuzes die we vandaag maken winnen aan kwaliteit en impact als we deze toetsen aan deze toekomstscenario’s. Met het oog hierop verzorgt BeBright in opdracht van de VNG voor medewerkers van gemeenten de driedaagse masterclass ‘De gemeente voorbij de horizon’.

In deze masterclass verkennen deelnemers en trainers gezamenlijk de trends en ontwikkelingen in onze samenleving de komende 15 jaar. We hebben specifieke aandacht voor de impact op de rol en houding van de gemeente. De deelnemers leren welke methodieken zij kunnen toepassen om toekomstscenario’s te ontwikkelen voor hun eigen gemeente. Het doel is om met elkaar inzichten te ontwikkelen die richting geven aan strategische keuzes. Met andere woorden, hoe kan je als gemeente toekomstbestendig acteren in een wereld vol onzekerheden?

Inzicht in de scenariomethodiek

Het programma is opgebouwd uit een combinatie van kennisoverdracht, training in de scenario methodiek en interactie tussen deelnemers. Naast deze masterclass verzorgt BeBright ook in-company trainingen voor individuele gemeenten op het gebied van scenario-ontwikkeling. Aan de basis voor zowel de masterclass als de in-company training staan de scenario’s ‘De gemeenten van de toekomst’ die BeBright in 2015 heeft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de VNG.

Nieuwsgierig?

Bent u geïnteresseerd in de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op uw gemeente en wilt u kennis opdoen van methoden en technieken om toekomstscenario’s te ontwikkelen voor uw eigen gemeente of regio? Neem dan contact op met Maartje Baede (maartje.baede@bebright.eu) of Charlotte Loven (charlotte.loven@bebright.eu). Of schrijf u in bij de VNG Academie.

Gratis Masterclass Europese subsidies

Gratis Masterclass Europese subsidies

Op vrijdag 10 februari 2017 organiseert ICODA in Utrecht de gratis “Masterclass Europese subsidies voor de Zorg sector”.  Dit doen wij in samenwerking met BeBright, CILC en het Zijlstra Center. 

Deze Masterclass verlaagt de drempel voor deelname aan EU-subsidies en verhoogt kansen op een succesvolle aanvraag. Wij beginnen met een inleiding Europese besluitvorming én hoe deze te beïnvloeden. Daarna krijgt u een overzicht van alle subsidie-programma’s op het gebied van health, zoals Horizon 2020, Innovative Medicine Initiative en het Derde Actieprogramma Volksgezondheid. Verder gaan we in op hoe u uw eigen organisatie moet inrichten om mee te doen met Europese programma’s en hoe u succesvol een voorstel schrijft.

Anno 2016 hebben vele bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden in de Health-sector hun weg gevonden naar Brussel.  Zij doen mee met innovatieve internationale consortia, gefinancierd met Europees geld. Meer regionale onderzoekscentra, lagere overheden en bedrijven (met name het MKB) maken echter nog onvoldoende gebruik van de Europese subsidies. Juist voor hen organiseren wij in Utrecht deze Masterclass.

Na de Masterclass beschikt u over:
– Een overzicht van de Europese Programma’s voor de Health-sector
– Monitoring vaardigheden voor EU-subsidies
– Tips & tricks voor consortium opbouw
– Inzicht in de EU-besluitvorming
– Een overzicht Health key-decisionmakers in Brussel
– Inzicht in de consequenties voor uw eigen organisatie
– Lobbyvaardigheden om de slagingskans te vergroten

Voor volledig programma, zie Programma Masterclass Zorg Subsidies (pdf)

U kunt zich hier inschrijven.

BeBright introduceert de Masterclass Innovatiemanagement

BeBright introduceert de Masterclass Innovatiemanagement

De maatschappij is continu in beweging, klantbehoeften veranderen en disruptieve technologieën liggen binnen handbereik. Bovendien veranderen de spelregels nogal eens door wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze context vraagt om flexibiliteit en creativiteit, maar ook om vermogen en durf om te vernieuwen en te veranderen.

Innovatie maakt het mogelijk veranderende behoeften te beantwoorden, in te spelen op de concurrentie en groei van eigen activiteiten of tenminste toegevoegde waarde te realiseren. In de praktijk blijkt het voor veel bedrijven echter een uitdaging om de complexiteit van het innovatieproces te overzien. Bedrijven lopen vaak vast bij de organisatie van het proces, maar ook bij het beoordelen van haalbaarheid en het stellen van prioriteiten zijn zij zoekende.

Samen met de veranderende omgevingscontext, vormt de visie van een organisatie het uitgangspunt voor vernieuwing. Een realistische en onderscheidende visie zorgt voor inspiratie en verbinding, maar biedt ook houvast bij het stellen van haalbare doelen. Co-creatie is een essentieel aspect voor het laten slagen van het innovatieproces. Innovatie gebeurt niet vanachter een bureau door een individu met een goed idee, maar vraagt een benadering vanuit verschillende verrassende perspectieven, ondersteund door kennis en expertise.

Echter, hoe geef je co-creatie vorm binnen de organisatie? En hoe kunnen ideeën die ontstaan omgezet worden naar praktijk? Het hebben van een doelgericht plan, inclusief voorbereiding, planning én de juiste middelen, maken het mogelijk om concreet richting te geven aan innovatie.

BeBright biedt u de Masterclasses Innovatiemanagement. Tijdens een tweedaagse cursus maakt u kennis met verschillende instrumenten en een aanpak die handvatten bieden voor het managen van uw innovatieproces.

Ingegaan wordt op business analysemethoden om impact van trends en ontwikkelingen in de markt en op concurrentievlak door te vertalen naar mogelijke kansen in lijn met de visie van uw onderneming. Daarnaast worden mogelijkheden voor stimuleren van creativiteit aangereikt die ondersteunend zijn in het proces vanaf ideation naar conceptontwikkeling. Hierbij speelt design thinking een voorname rol. Omdat het uiteindelijk gaat om daadwerkelijke realisatie van vernieuwing wordt tevens besproken hoe te komen van concept tot een product en/of dienst dat aansluit bij de behoefte van uw doelgroep.

Wilt u meer weten over hoe BeBright een rol kan spelen in de vernieuwing die u voor ogen heeft? Of wilt u juist geïnspireerd raken om te innoveren? Neem dan contact op met Daniël Mogendorff (daniel.mogendorff@bebright.eu) of Philip Idenburg (philip.idenburg@bebright.eu).

Diverzio – Lekker, gezond en duurzaam eten in zorginstellingen

Diverzio – Lekker, gezond en duurzaam eten in zorginstellingen

Samen met Rabobank is BeBright initiatiefnemer van het driejarige programma Diagnose Voeding & Gezondheid. Dit programma ondersteunt innovatieve ondernemers in het opschalen van hun bedrijf. Een van de initiatieven is Diverzio. Diverzio helpt zorginstellingen maaltijden te verbeteren, kosten te besparen, verspilling terug te dringen en duurzaam in te kopen. Maak kennis met dit mooie initiatief, dat eenvoudig samen met andere partijen in uw regio kan worden gestart.

Maatschappelijke uitdaging

Jaarlijks besteden zorginstellingen €1 miljard aan eten en drinken. Tegelijkertijd wordt 30 tot 40% van de bereide maaltijden weggegooid. Kennis van goede voeding ontbreekt vaak bij zorginstellingen en veelal veranderen ze weinig aan hun maaltijdaanbod. Daarnaast blijkt ondervoeding een groot probleem. Ondervoede patiënten herstellen minder snel en hebben een verhoogde kans op complicaties. Lekker, gezond en duurzaam eten draagt bij aan een sneller herstel, een verbeterde gezondheid én een hogere kwaliteit van leven.

Aanpak

Diverzio helpt zorginstellingen maaltijden te verbeteren, kosten te besparen, verspilling terug te dringen en duurzaam in te kopen. Ze doet dat met twee programma’s: ‘Duurzaam en Gezond aan tafel’ voor zorgorganisaties en ‘Gezonde Korte Ketens’ voor ondernemers in de agri-food die aan zorgorganisaties, bedrijfsrestaurants, overheid- en onderwijsinstellingen willen gaan leveren. Ook stimuleert Diverzio een korte directe keten van boer naar klant in de regio. Binnen het programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ krijgen deelnemers handreikingen om binnen een jaar de kwaliteit van hun maaltijden te verbeteren. Het programma bestaat uit vijf masterclasses over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, voedingswaarde, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Daarnaast wordt met behulp van een dashboard, e-learningmodules en persoonlijke begeleiding onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld.

Huidige impact

Ervaringen van zo’n 150 zorginstellingen laten zien dat de aanpak van Diverzio werkt. De maaltijd in een gemiddelde instelling met 400 cliënten wordt na deelname aan het programma gewaardeerd met een rapportcijfer 8 of hoger. Daarnaast is er 25% minder verspilling, een kostenbesparing van rond de €50.000 en neemt de duurzame inkoop met 15% toe. Het programma draagt ook bij aan een vermindering van het aantal ligdagen, het voorkomen of herstellen van ondervoeding, een betere kwaliteit van leven en meer werkplezier bij betrokken (keuken)medewerkers. Ook zijn er inmiddels meer dan 140 duurzame verbindingen tot stand gekomen tussen boeren, telers en zorginstellingen via gezonde korte ketens.

Ambitie

Diverzio heeft de ambitie om dé norm voor voeding in de zorg te verleggen: voeding niet langer een kostenpost maar een cruciaal onderdeel van het verbeteren van de gezondheid van patiënten en cliënten.

Interesse om een programma van Diverzio te starten in uw regio? Neem dan contact op met Irene Mommers, irene.mommers@bebright.eu