+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

Privacyverklaring

1. Inleiding
2. Wie zijn wij?
3. Technische informatie
4. Cookies
5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
8. Derden
9. Uw rechten
10. Beveiliging
11. Bewaartermijn
12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
13. Datalek
14. Wijzigingen
15. Overige bepalingen

1. Inleiding

BeBright hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, cursisten, werknemers en zelfstandigen. BeBright heeft daarom dit privacy statement opgesteld. BeBright behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft BeBright inzicht in hoe BeBright in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij

BeBright B.V. is statutair en feitelijk gevestigd aan het Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30224501.

BeBright is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

BeBright schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. BeBright blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt BeBright contractuele afspraken over hoe om te gaan met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over het apparaat waarmee u de website bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geografische locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Deze technische informatie is niet te herleiden naar een individu of persoon.

4. Cookies

BeBright maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, hetgeen uw bezoek eenvoudiger maakt. Bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt geplaatst. Indien u cookies geheel uitzet, dan kan het zijn dat sommige functionaliteiten op de website niet meer naar behoren werken. Kijk voor het uitzetten van cookies in de gebruikshandleiding van uw browser.

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u BeBright toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op verzoek van u om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BeBright rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan BeBright is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BeBright of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen.

BeBright gebruikt uw gegevens om/vanwege:

 • U op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en diensten van BeBright;
 • U te benaderen voor nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • U uit te nodigen voor bijeenkomsten die we organiseren;
 • Gewerkte uren te registreren;
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie die we met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie;
 • Het registreren en administratief afhandelen van uw deelname aan door u gekozen trainingen, workshops, coaching sessies, masterclasses of cursussen;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen in afspraken of planning;
 • Uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder training, opleiding en testen;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

BeBright kan, indien u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, cursist, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van BeBright, de onderstaande persoonlijke gegevens van u verwerken. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende, cursist of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen, workshops, coaching sessies, masterclasses of cursussen en/of testen die u zelf of bij/via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet;

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor BeBright of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt of mogelijk gaat werken, kan BeBright onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen, workshops, coaching sessies, masterclasses of cursussen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Zakelijke relatie

Van zakelijke relaties verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummers;
 • Functie en bedrijfsgegevens, bedrijfsnaam, afdeling;
 • Contacthistorie, zoals gespreksaantekeningen.

8. Derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan BeBright in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door BeBright met derde partijen:

 • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail;
 • Voor de registratie rondom door BeBright georganiseerde evenementen;
 • Voor een effectieve bedrijfsvoering.

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers) overeenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. BeBright heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

9. Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten, kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@bebright.eu dan wel per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, dan zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment indienen via info@bebright.eu, dan wel per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres).

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via info@bebright.eu. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@bebright.eu dan wel per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend, staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Beveiliging

BeBright doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn, hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BeBright met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

11. Bewaartermijn

BeBright bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Voor persoonsgegevens die u beschikbaar stelt en die wij verwerken met als doel: 1) marketing; 2) werven van opdrachten (sales); 3) het op gepaste wijze managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) een effectieve bedrijfsvoering, hanteren wij een standaard bewaartermijn van een jaar na beëindiging van het contact of de relatie, tenzij expliciet anders wordt aangegeven op de plek waar u uw persoonsgegevens beschikbaar stelt.

De standaard bewaartermijn met bovenstaande doelen gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens niet langer actief gebruikt worden door u of door BeBright voor het behalen van de genoemde doelen en er daarmee niet langer sprake is van bijvoorbeeld een overeenkomst die dient te worden uitgevoerd.

Voor sollicitatiegegevens hebben wij een bewaartermijn van maximaal een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BeBright, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bebright.eu of per brief (zie 2. “Wie zij wij” voor het adres). U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 030-8887927.

Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door BeBright, dan kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@bebright.eu of 030-8887927.

14. Wijzigingen

BeBright behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen BeBright en een betrokkene.


15. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.