Paramedici spelen een belangrijke rol in de transformatie naar De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Zij werken dicht bij de patiënt, hebben specialistische kennis over preventie en weten wat er speelt in de regio. Een stevige regionale organisatie van paramedici is een voorwaarde om deze rol te kunnen pakken. Het Programma Organisatiegraad Paramedische Zorg heeft is opgezet om deze ontwikkeling een stevige impuls te geven. Het programma is gestart in vier pilotregio’s. In levendige dialoogsessies gaan betrokken paramedici met elkaar in gesprek. De urgentie om te samenwerken in een netwerk wordt gedeeld en iedereen ziet kansen. Maar dit omzetten naar de praktijk blijkt geen gesneden koek.

Afspraken op bestuurlijk niveau

Het programma ‘Organisatiegraad’ komt voort uit het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg 2019. In dit akkoord hebben zes paramedische beroepsverenigingen, de Patiëntenfederatie, het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de koepel van zorgverzekeraars zich uitgesproken samenwerking in de regio te willen bevorderen. Dit is nodig om de zorg structureel anders te organiseren: meer gericht op preventie en het leveren van zorg in de leefomgeving van patiënten.  

What’s in it for me?

Het is duidelijk dat een goed georganiseerde paramedische zorg nodig is om zorg daadwerkelijk te kunnen leveren dicht bij de patiënt. Maar er zijn ook andere redenen om samen te werken in netwerken. Als netwerk:

  1. Worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars;
  2. Kan efficiëntie behaald worden door regionaal samen te werken bij bijvoorbeeld nascholing, inkoop, zorgtrajecten, juridische vraagstukken en ICT;
  3. Kan kennis en kunde gedeeld worden en kan ruimte gecreëerd worden voor innovatie.

Noord – Oost – Zuid – West

Voor afgelopen zomer zijn vier pilotregio’s gestart in Groningen, Leiden en omgeving, Twente en een deel van Noordoost Brabant. Er is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Voor de pilotregio’s zijn regiobeelden gemaakt met daarin relevante algemene gegevens en gegevens over (paramedische) zorgvraag en aanbod. Ook zijn in elke regio bestaande netwerken in kaart gebracht. Hiervoor is een netwerkmodel gebruikt.

Met elkaar in gesprek

Vertegenwoordigers van bestaande netwerken en paramedici met een eigen praktijk spraken elkaar online in een dialoogsessie. Zij werden gevraagd naar kansen hoe de paramedische zorg in de regio sterker georganiseerd kan raken en hoe de route daarnaartoe eruit kan zien. De urgentie voor samenwerken kwam in de gesprekken duidelijk naar voren. Er is veel vraag naar paramedische zorg en aanwezigen merken dat de instroom van jonge collega’s afneemt. Tegelijkertijd ervaren paramedici belemmeringen om hierin stappen te zetten. Bijvoorbeeld in afspraken en regelgeving. Ook werd de noodzaak voor een structurele oplossing om netwerken te financieren door vrijwel alle paramedici benoemd als voorwaarde voor sterker georganiseerde paramedische zorg.

Hoe nu verder?

De uitkomsten van de twee dialoogsessies worden vastgelegd in een regionaal plan van aanpak om de organisatiegraad te verhogen. Op basis van dit plan kunnen netwerken gedurende vijf kwartalen gratis ondersteuning ontvangen van de ROS hun regio. Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS) helpen organisaties bij het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg. Bijvoorbeeld bij het professionaliseren en verbinden van netwerken. Daarnaast hebben alle paramedici in de pilotregio’s toegang tot een online community platform waar zij informatie kunnen vinden en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. En wil een netwerk of paramedicus in een pilotregio zelf aan de slag gaan? Hiervoor is de Toolbox gemaakt met daarin allerlei tools voor succesvol samenwerken. Deze Toolbox is beschikbaar via het community platform.

Meer weten?

Wil je meer weten over de paramedische zorg? Of ben je nieuwsgierig naar onze aanpak bij netwerk- en samenwerkingsvraagstukken?

Neem contact op met Maurits Verweij of Marjolein Geurts.