Woensdag 15 december kwamen na driekwart jaar hard werken de verschillende gremia rondom het programma Ouder Worden 2040 voor het eerst gezamenlijk digitaal bijeen om zich te buigen over de inhoud van de transformatieagenda. Burgerraad, Maatschappelijke Expertgroep, Veldraad, het interdepartementale netwerk, de politiek en een groot aantal experts gingen in dialoog over vijf verschillende agendathema’s.

Onder de bezielende leiding van Lea Bouwmeester startte de werkconferentie plenair in de jaarbeursstudio. Lea sprak met twee leden van de Burgerraad, Fons Weijts (leerkracht, 78 jaar) en Dilara Ercan (data-analist, 25 jaar) over hun inzichten uit de dialogen die in het afgelopen jaar in de Burgerraad zijn gevoerd. Fons: “De vraag is hoe je na je pensionering je ervaring en expertise nog in kan zetten. Het is ongelooflijk belangrijk mee te blijven doen. Ik wil graag sterven als leraar!” Dilara was als jongere verrast over de hoeveelheid mensen die ook bereid is te willen zorgen voor kwetsbare ouderen. “Je eigen vrijheid inleveren om te mantelzorgen. Dat is echt heel bijzonder.” Daarnaast vindt Dilara het belangrijk dat jong en oud van elkaar leren; leren van de goede dingen maar ook van wat fout is gegaan. “Het is een continu leerproces voor jong en oud,” aldus Dilara. “Samen dingen doen, daar gaat het om.”

 

Inhoudelijke pitches

Vervolgens kregen een drietal bevlogen experts kortdurend het podium om een toelichting te geven over het thema waar zij nauw bij betrokken zijn. Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis, nam de deelnemers van de werkconferentie mee naar zijn droom in Amsterdam Noord.  “Een gezondere samenleving waarin alle partijen domeinoverstijgend denken en mét ouderen praten, niet over ouderen.”

Machteld Huber vroeg zich af hoe je goed ouder wordt: “Hoe bereid je je voor op goed doodgaan?” In dat kader introduceert zij de laatste 1000 dagen (als tegenhanger van de eerste 1000 dagen). De komende tijd gaat zit dit traject zelf verkennen. “Niet dat ik van plan ben om dan na 1000 dagen ook echt dood te gaan, maar dan ben ik wel voorbereid,” aldus Machteld. Peter Boerenfijn van wooncorporatie Habion hield als derde een mooi persoonlijk pleidooi voor meer aandacht voor de grijze verduurzaming. “Probeer anders te denken, luister naar hoe ouderen willen wonen en creëer flexibele woonvormen,” was zijn boodschap.

Als afsluiting van het plenaire deel lichtte aanjager van Ouder Worden 2040, Philip J. Idenburg, toe wat hem heeft bewogen om alle partijen bij elkaar te brengen en te komen tot deze beweging van Ouder Worden 2040.

 

Twee werksessies rondom vijf agendathema’s

Aan de hand van vijf agendathema’s gingen de deelnemers in verschillende subgroepen aan het werk. In een eerste ronde werden de verschillende agendathema’s en bijbehorende agendaonderwerpen besproken en geprioriteerd, in een tweede ronde werden een of twee agendaonderwerpen verder geconcretiseerd en verdiept. In de pauze en na afloop werden de inzichten uit de subgroepen plenair gedeeld. De volgende thema’s werden besproken:


Van oud zijn naar actief ouder worden (mee doen)

We werken aan langer en meer meedoen in de samenleving, ook als je ouder wordt. We stimuleren en faciliteren een betere voorbereiding op leven en sterven gedurende je hele levensloop. Dat betekent meer bewustzijn over de eigen verantwoordelijkheid die ieder daar in heeft, maar ook meer ondersteuning om die verantwoordelijkheid in te vullen.

Van betrokken dienstbaarheid naar wederkerig werken (ertoe doen)

We creëren mogelijkheden zodat iedereen, ook in de derde en vierde levensfase, ertoe doet en op zijn of haar eigen manier betekenisvol kan zijn. We waarderen elke bijdrage en werken aan flexibele oplossingen voor het combineren van mantelzorg, vrijwilligers- en betaald werk. Ook verminderen we met creatieve oplossingen de druk op de arbeidsmarkt en versterken sociaal ondernemerschap.

Van eigen huis naar samen-wonen (samen doen)

We werken aan een woon- en leefomgeving waar we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor nemen en daar ook samen zeggenschap in hebben. We realiseren de woonopgave op een manier die past bij de veranderende samenstelling van de bevolking en die bijdraagt aan gezondheid en vitaliteit in elke levensfase.

Van kostbare uitgaven aan zorg naar ondersteund investeren in meer gezonde jaren (helpen doen)

We werken collectief en individueel aan het bevorderen van de eigen gezondheid en vitaliteit op elke leeftijd, waarbij we passend gefaciliteerd worden met zorg en ondersteuning. Regionale samenwerking biedt de basis voor effectieve inzet van (schaarse) capaciteit naar draagkracht met minimale systeembelemmeringen.

Van individueel innoveren naar digitaal verbonden (digitaal doen)

We werken aan digitale ondersteuning bij kwaliteit van leven die toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Gegevensuitwisseling wordt gemakkelijk en vanzelfsprekend, evenals de inzet van technologie en digitale hulpmiddelen die bijdragen aan een gezonde ouder wordende samenleving.

 

 

Bewustwording en samenwerking

Gedurende de werksessies werden bovenstaande thema’s getoetst en op onderdelen verder verdiept. Op basis daarvan wordt de transformatieagenda de komende maanden verder verfijnd. Een van de rode draden door alle sessies heen was bewustwording en samenwerking in de regio. Het resultaat van de gezamenlijke zoektocht naar een goede transformatieagenda wordt op een congres op 21 april 2022 gepresenteerd.

 

Meer informatie vind je op www.ouderworden2040.nl