+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
SAMENWERKING & NETWERKEN

Maatschappelijke vraagstukken zijn te omvangrijk en complex om vanuit één perspectief te benaderen. Het vraagt betrokkenheid van verschillende partijen om vanuit een gedeelde opgave voorwaarden te creëren en oplossingen te realiseren. Regionale en lokale samenwerking tussen partijen publiek, privaat en met vertegenwoordiging van bewoners is nodig om te komen tot passende oplossingen. Samenwerking en netwerken zijn in onze beleving de sleutel om te komen tot economische vitaliteit en een toekomstbestendige samenleving. Zo leveren wij al meer dan 12 jaar een bijdrage aan regionale samenwerking die bijdraagt aan het versterken van het bruto nationaal geluk en bruto nationaal product.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Regionale samenwerking

Wij spreken over de begrippen ‘coalition of the willing’ en ‘ecosysteem’ om de noodzaak van samenwerking in plaats van concurrentie te accentueren. Wij helpen in elke fase van samenwerking bij het vormen van coalities en het creëren van communities waarin organisaties uit zorg en sociaal domein, samen met bewoners samenwerken aan een vitale regio. Door onderzoek, visie en praktijk samen te brengen komen wij tot een gedeelde ambitie en een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Om vervolgens van elkaar te leren en samen ruimte te creëren voor innovatie. We begeleiden visievorming en ondersteunen bij het realiseren van een concrete uitvoerings- en innovatieagenda. Burgerinitiatieven helpen we verder.

Neem contact op

Samenwerken, fusies en overnames

Voor passende zorg, de (economische) continuïteit van organisaties en versnellen van zorgvernieuwing is samenwerking randvoorwaardelijk. Samenwerking en invulling geven aan passende oplossingen blijkt vaak meer complex dan gedacht. Het vraagt van organisaties steeds vaker om voorbij eigen korte en middellange termijn belangen te kijken. Wij helpen zorgorganisaties om in de juiste balans tussen het perspectief van de individuele organisatie en het gezamenlijk perspectief samen te werken. Wij hebben aandacht voor de bovenstroom (strategie en organisatie vanuit de geambieerde maatschappelijke bijdrage) en onderstroom (betekenis van cultuur, mensbeeld en onderlinge verhoudingen). Samen gaan wij na op welke manier de samenwerking het beste ingericht kan worden. Wij kijken naar wat partijen willen bereiken en wat redenen zijn om dit vorm te geven in verschillende varianten van samenwerking, fusie of overname. Wij kijken naar de strategische fit en helpen om te komen tot de gewenste samenwerking of integratie. Hierbij vervullen wij de rol van adviseur, procesbegeleider en/of projectmanager.

Neem contact op

Van visie naar uitvoeringsagenda

Gemeenten voeren regie op het toekomstbestendig inrichten van wonen met zorg en ondersteuning. Deze complexe opgave vraagt om het realiseren van een gedragen regionale en lokale visie. Daarom helpen wij door stakeholders als overheid, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, financiers en burgers en burgerinitiatieven bij elkaar te brengen. Om tot oplossingen te komen die passen bij de lokale context. Wij maken een regio-analyse met kansen en uitdagingen voor verschillende stakeholders. Om samen te komen tot een gedeeld beeld en visie op wonen en zorg. In dialoog bepalen wij oplossingsrichtingen om tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda te komen. Wij helpen bij het vormgeven van de ‘coalition of the willing’ naar een ‘coalition of the doing’. Wij ondersteunen opdrachtgevers op verschillende manieren: analyse, (vastgoed)advies, programma- en interim-management.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Wij lopen voorop in het realiseren van regionale samenwerkingsverbanden. Limburg helpen wij bij het bouwen van een regionaal voedselsysteem. En wij begeleiden (lagere) overheden en financiële dienstverleners rond woonzorg vraagstukken, waaronder het opstellen van woonzorgvisies en uitvoeringsagenda’s. Wederkerigheid staat daarbij centraal: de creatie van maatschappelijke waarde, klantwaarde en financiële waarde zijn in balans.

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“De grootste stap voorwaarts is geweest dat in de samenwerking met BeBright de trekkende rol van de gemeente een meer ondersteunende en faciliterende rol is geworden. En ik ben blij dat we op basis van de visie en de gedeelde agenda letterlijk handtekeningen zetten en ‘samen op pad gaan’. Dankzij de inzet van de deelnemende stakeholders en BeBright is het resultaat, dat in betrekkelijk korte tijd is gerealiseerd, heel goed voor de aanpak op lange termijn”
– Jan Jenneskens, Gemeente Venray

WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

“Ik heb de samenwerking met BeBright als heel prettig ervaren. Dit kwam allereerst door het niveau van het gesprek dat wij met elkaar kunnen voeren. Als directeur-bestuurder werd ik begrepen maar tevens uitgenodigd mee te bewegen, soms uitgedaagd. Belangrijk is dat dit nimmer persoonlijk werd en altijd objectief en met open vizier. Eén van onze kernwaarden is ‘humaan-zakelijk’. Bij dit adviestraject was de balans tussen humaan en zakelijk goed. Bovendien was de aanpak van BeBright in het traject compleet, scherp en gefocust”
– Janine Godderij, Directeur-Bestuurder ZoWonen

UITGELICHT IN SAMENWERKING & NETWERKEN
Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...