Scenarioplanning

Bebright overheid

Wat als de omgeving sneller verandert dan de organisatie?

De Nederlandse samenleving verandert in een razendsnel tempo. Maatschappelijke organisaties staan voor de uitdaging zich continu hier op aan te passen. Maar wat is de richting van deze veranderingen en hoe kan je inspelen op een onzekere toekomst? Wat is de impact van technologie, vergrijzing, burgerkracht en bijvoorbeeld tweedeling in leefstijlen op de Nederlandse samenleving? Wat wordt de impact van burgerinitiatieven en zorg coöperaties op de lange termijn? Hoe gaat de deeleconomie de wereld van welzijn en zorg veranderen? Is robotisering in de zorg een zegen voor de cliënt of een bedreiging voor de professional? Veel organisaties die werkzaam zijn in welzijn, zorg en het brede sociaal domein moeten in een periode van transitie de aandacht richten op het zowel de interne ontwikkeling als de externe veranderingen. Ten einde een organisatie te zijn die zowel vandaag waarde creëert als toekomst bestendig is.

Scenario’s als startpunt voor strategie

De ontwikkeling van omgevingsscenario’s is een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een toekomststrategie. In onze ogen is de uitdaging voor veel professionals om een scherp beeld te vormen van de veranderende samenleving. Want de snelheid van de verandering in de omgeving bepaalt de snelheid van de interne verandering. Scenario’s zijn geen doel op zich, maar een middel om bestaande denkbeelden te toetsen en de kwaliteit van strategische beslissingen te vergroten.

“Het ontwikkelen van scenario’s en het verkennen van strategische opties is leerzaam en creëert energie”

Gebruikmaken van wat reeds beschikbaar is

Het ontwikkelen van scenario’s vraagt een forse investering. Het verkennen van trends en ontwikkelingen en het bepalen van impact op de organisatie is een arbeidsintensief proces. Een groot deel van dit werk hebben wij bij BeBright al gedaan. Het is mogelijk om in twee bijeenkomsten met een compact kernteam een trendanalyse uit te voeren en grip te krijgen op de belangrijkste onzekerheden. Wij weten immers al hoe de vergrijzing de komende jaren Nederland beïnvloed. BeBright heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de impact van technologie op zorg en welzijn. De motor is een expertmatige aanpak, gebruikmakend van zoveel mogelijk bestaand materiaal.

Wat levert het op?

Casus 1: gemeentelijke scenario’s voor het sociaal domein

De VNG en BZK hebben in 2015 samen meer dan honderd gemeenten en maatschappelijke partners onder begeleiding van BeBright scenario’s ontwikkeld voor het sociaal domein. Deze scenario’s laten helder zien wat de uitdagingen zijn voor de komende 5 tot 10 jaar. Centraal staat de veranderende houding en verhouding tussen inwoner, bedrijfsleven, instellingen en gemeenten. Zo ontdekten we dat in een bepaalde gemeente het aantal thuiswonende inwoners met een ondersteuningsvraag met ruim een derde zal toenemen in de komende 10 jaar. Zowel het maatschappelijk werk, de GGZ-instellingen, de wijkagenten als de woningcorporaties gaven tijdens de scenariobijeenkomsten aan dat deze ontwikkeling nu al zichtbaar is. In de vervolgbijeenkomst waar de beleidsopties werden verkend is door de deelnemers een regionaal schakelpunt voor kwetsbare burgers bedacht. Door met elkaar in een vroegtijdig stadium signalen te delen, kunnen instellingen en de gemeente samen deze kwetsbare personen en gezinnen een oplossing op maat bieden. Door de aantallen te kennen wordt de omvang, en daarmee de urgentie, van het probleem zichtbaar. Het gedeeld belang verbindt instellingen om samen te werken aan een oplossing.

Casus 2: scenario’s voor de ziekenhuizen vormen een belangrijke sleutel tot innovatie

De scenario’s voor de toekomst van onze gezondheidszorg, de toekomst van de woningmarkt of bijvoorbeeld de toekomst van winkelen vormen een basis van strategie. Door een voorstelling te maken van de toekomst kunnen strategische beslissingen van vandaag worden getoetst. Daarmee verhogen wij de kwaliteit en de impact van deze beslissingen. De afgelopen vijf jaar hebben we diverse ziekenhuizen, GGZ instellingen en VVT organisaties geholpen moeilijke strategische beslissingen te nemen. Voorbeelden zijn het afstoten van vastgoed, het aanbrengen van focus in producten en diensten, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die wij met behulp van een heldere business case en een visie op de toekomst hebben kunnen onderbouwen.

Ervaring, kennis en een netwerk

BeBright heeft veel ervaring opgebouwd door ontwikkeling van diverse scenariostudie ’s in Retail, financieren, verzekeren, gezondheidszorg, welzijn, wonen en onderwijs Deze trajecten hebben geleid tot verschillende toonaangevende publicaties en staan aan de basis van diverse transformatieprogramma’s. Door de opgebouwde trenddatabase met meer dan 40 uitgewerkte trends en ontwikkelingen, de beschikbare werkvormen en een schat aan grafisch materiaal zijn we in staat om samen met u in korte tijd een inhoudelijk gedegen en breed gedragen scenarioverkenning uit te voeren.

Ook in 2017 zullen wij onze kennis delen met een ieder die hier belangstelling voor heeft. Want wie de toekomst in beeld heeft kan inspelen op de kansen die zich voordoen!

Onze experts

Medewerkers-thumb_PhilipIdenburg_190x135
Philip J. Idenburg

+31(0)6 53 44 21 94
philip.idenburg@bebright.eu


Maartje Baede

+31(0)6 42 98 61 53

maartje.baede@bebright.eu