< naar blogoverzicht

Zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen moet transformeren

2018-06-08 14:05:03 / by bebright

Er zijn wezenlijke veranderingen nodig om de gezondheidszorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen ook in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit blijkt uit de trends en ontwikkelingen die BeBright in opdracht van Treant voor deze regio in kaart heeft gebracht.

Drenthe en Zuidoost-Groningen zijn dunbevolkte regio’s. Door ontgroening en vergrijzing zal de bevolking daar de komende decennia nog verder krimpen. Het percentage 65-plussers stijgt van ruim 21% (2017) naar bijna 32% (2040). Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg en ondersteuning flink toe. Een tekort aan medisch personeel en mantelzorgers zet de formele en informele zorg onder druk. Het aantal potentiële mantelzorgers per 85-plusser neemt naar verwachting af van 14 (2015) naar 5 personen (2040). Bovendien ligt de prevalentie van chronische aandoeningen in deze regio hoger dan landelijk gemiddeld. Dit geldt voor oncologische aandoeningen en hart- en vaatziekten, maar ook voor bijvoorbeeld diabetes en COPD. Daarnaast liggen de gemiddelde zorgkosten per inwoner in de regio hoger dan landelijk gemiddeld.

Complex vraagstuk vraagt om een regionale aanpak

Dit regionale vraagstuk vraagt om een transformatie van de zorg. Er is coalitievorming nodig tussen inwoners, overheid, zorgverzekeraars, financiers en zorgpartijen in de verschillende zorglijnen. De ontvlechting van de curatieve zorg in vier typen zorgaanbod (zie afbeelding) moet meegenomen worden in deze regionale aanpak. Mede door technologische toepassingen zal de inrichting van de vier typen zorgaanbod op verschillende manieren plaatsvinden.

Om de kwaliteit van hoog-complexe zorg te waarborgen, vindt concentratie van deze zorg plaats. Chronische zorg wordt daarentegen vaker gedeconcentreerd aangeboden Door samenwerking tussen de tweede, eerste en nulde lijn kan chronische zorg steeds dichter bij de patiënt georganiseerd worden. Hiervoor is het bundelen van krachten, middelen, kennis en ervaring van partijen in de regio nodig. Vanzelfsprekend staat hierbij het individu centraal. Deze voert regie over de eigen gezondheid met hulp van naasten en zorgprofessionals.

Treant heeft een concept regiovisie opgesteld waarover zij in gesprek gaat met haar stakeholders. Regionaal inzicht in trends en ontwikkelingen en de dialoog met de stakeholders zijn startpunt voor de transformatie van de zorg.

Meer weten?

Bekijk hier de analyse van trends en ontwikkelingen opgesteld in opdracht van Treant. Meer informatie over analyse van trends en ontwikkelingen leest u op de pagina BeBright Analytics. Voor meer informatie over het rapport of over wat BeBright voor uw regio kan betekenen, kunt u contact opnemen met Arjo Mans (arjo.mans@bebright.eu).