+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu

TRANSFORMATIEPROGRAMMA’S

innovatie advies
2022

OUDER WORDEN 2040

De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. Dat geeft maatschappelijke kansen en uitdagingen. Hoe wonen en werken wij? Hoe blijven wij gezond en krijgen wij passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten wij de kracht van een groter wordende groep ouderen?

Wij zijn mede-initiatiefnemer en aanjager van de landelijke beweging Ouder Worden 2040. In dit programma voeren wij de maatschappelijke dialoog over de ouder wordende samenleving aan de hand van drie scenario’s. Een dialoog op basis van deze scenario’s hebben geresulteerd in gedeelde bewustwording en een gedragen sector overschrijdende transformatieagenda. De publicatie Ouder Worden 2040 bundelt de opbrengsten en inzichten van de eerste fase van deze beweging. En geeft richting aan (regionale) innovatie, landelijke (beleids)vernieuwing en vooral de landelijke en bestuurlijke dialoog over de vraag hoe wij als samenleving om willen gaan met de uitdagingen van een ouder wordende samenleving.

2023

NEDERLANDSE KANKER AGENDA

Na ruim een jaar van intensieve samenwerking is de Nederlandse Kanker Agenda (NKA) eind 2023 een feit. Dit nationale kankerplan is tot stand gekomen onder leiding van BeBright en vanuit co-creatie met meer dan 100 partijen die allemaal verbonden zijn met kanker in Nederland. Partijen van zowel binnen als buiten de zorg. Als collectief zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van doelen voor in de Nederlandse Kanker Agenda en het starten van een maatschappelijke beweging.  Niet alleen de agenda, ook de weg ernaartoe is te zien als een mijlpaal voor iedereen die betrokken is bij het leven voor, met en na kanker.

Het Nederlands Kanker Collectief (NKC), een initiatief van KWF, IKNL en NFK, heeft bewezen dat het verenigen van een versnipperd veld en een proces van co-creatie, mooie resultaten kan opleveren.

innovatie advies
Zorgenablers_2017_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
Zorgenablers_2019_bebright
zorgenablers_2018_bebright
2017-2021

ZORG ENABLERS

Zelden gingen maatschappelijke ontwikkelingen zo snel. Zij creëren een constant veranderende context waarin nieuwe technologie een prominente plaats inneemt. De coronacrisis heeft ons eens te meer bewust gemaakt van de potentie van digitale zorgvernieuwing. Maar waar te beginnen? En hoe versnellen we de opschaling van bewezen effectieve technologische innovaties?

Technologie als enabler voor de zorgtransformatie. Dat vormt het vertrekpunt van Zorg Enablers. Zorg Enablers is een initiatief van ons met medewerking van het National eHealth Living Lab. De gratis jaarlijkse publicatie Zorg Enablers wordt sinds 2017 jaarlijks uitgebracht en bundelt op het ZorgEnablers platform de belangrijkste technologische ontwikkelingen in de zorg uit binnen- én buitenland. Zo bieden wij kennis over de technische ontwikkelingen om het innovatievermogen van de zorg te versterken en vooral te versnellen.

Zoek op het ZorgEnablers platform welke technologie jouw organisatie kan ondersteunen in de zorgtransformatie.

Benieuwd hoe wij onze opdrachtgevers ondersteunen op het gebied van digitalisering en zorgvernieuwing? Ga dan naar expertise Innovatie & Digitalisering.

2019

GOED GEVOED

“An apple a day, keeps the doctor away.” Simpeler laat de relatie tussen onze gezondheid en voeding zich niet uitdrukken. In onze moderne samenleving ligt het echter aanzienlijk ingewikkelder. In Goed Gevoed bundelen Irene Mommers en Michel van Schaik de bevindingen uit het programma Diagnose Voeding & Gezondheid over de preventieve rol die voeding kan spelen in het stimuleren van een gezonder Nederland. Bevindingen van een reis die samen met honderden ondernemers, managers, wetenschappers, zorgprofessionals en beleidsmakers is gemaakt.

innovatie advies
Diagnose transformatie
2019

DIAGNOSE TRANSFORMATIE

Voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare gezondheidzorg is transformatie noodzakelijk. Transformatie is een fundamentele verandering in visie en werkwijze van een organisatie die vaak onomkeerbaar is. Je creëert een nieuwe orde, je laat het oude los en je vormt nieuwe waarden, structuren, manieren van werken en zorgverlening, cultuur en gedrag.

Diagnose Transformatie analyseert succesvolle en minder succesvolle zorgtransformaties uit de praktijk en bundelt inzichten, inspiratie, voorbeelden, tools en methodes. Zo vormt het een toolkit om diegenen die het voortouw willen nemen in de transformatie van onze gezondheidszorg te ondersteunen met kennis en ervaring van grensverleggers die hen zijn voorgegaan. Zie ook de publicatie Diagnose Transformatie.

Benieuwd hoe wij onze opdrachtgevers ondersteunen op het gebied van visie, strategie en transformatie? Ga naar expertise Visie, strategie & transformatie

2017-2020

DIAGNOSE VOEDING & GEZONDHEID

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. In het programma initiëren, ondersteunen én versnellen we innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied, die zijn gebundeld in de publicatie Goed Gevoed: samen innoveren voor een gezonder Nederland.

Benieuwd hoe wij onze opdrachtgevers ondersteunen op het gebied van preventie en gezondheid? Ga naar expertise Preventie & Gezondheid.

Diganose_voeding_en_gezondheid_bebright
Diagnose zorginnovatie
2013

DIAGNOSE ZORGINNOVATIE

In Diagnose Zorginnovatie beschrijven we de uitdagingen voor de gezondheidszorg, nu en in de toekomst. In deze publicatie staan de versterking en versnelling van de innovatiekracht van de Nederlandse gezondheidszorg centraal. Dat is misschien wel de grootste uitdaging waar zorgorganisaties voor staan. Diagnose Zorginnovatie is een verkenning naar innovaties, ondernemerschap en technologische toepassingen in de Nederlandse gezondheidszorg. 

2013

SOCIAAL WONEN 2030

De woningmarkt staat volop in de publieke aandacht en zeker niet altijd even positief. De markt is onzeker en de turbulentie is aanzienlijk toegenomen. Van een voorheen stabiele sector zitten we nu midden in een perfecte storm. De trends en scenario’s uit  de publicatie Sociaal Wonen 2030 bieden naast handvatten voor strategievorming en innovatie vooral de ingrediënten voor de dialoog over de toekomst van de sector.

Wij zijn als initiatiefnemer van Sociaal Wonen 2030, steeds bezig om met nieuwe inzichten en concrete projecten een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige volkshuisvesting. Op basis van de door ons beschreven scenario’s bieden wij houvast voor de vraag “hoe” een sociaal woningvoorraadbeleid in te vullen. Een check met de missie, visie en strategie is een integraal onderdeel. Meer zeggenschap van bewoners is hierbij rand voorwaardelijk. Zo zijn we concreet betrokken bij het ontwikkelen van 40 gemeentelijke en regionale wonen & zorgplannen en draagt ons team bij aan de realisatie ervan.

Benieuwd hoe wij onze opdrachtgevers ondersteunen op het gebied van wonen & zorg en zorgvastgoed? Ga naar expertise Wonen & Zorg en Zorgvastgoed.

sociaal wonen – bebright
diabetes-bebright
2012

DIAGNOSE DIABETES

Samen met het Nederlands Diabetes Fonds (NDF) en met gebruik van de kennis uit Diagnose 2025 delen we in deze publicatie ontwikkelingen en opties voor diabeteszorg in Nederland. Onderdeel daarvan zijn zeventien trends in de diabeteszorg in Nederland en hun invloed op de toekomst van de zorg. Dit vormt de input voor drie toekomstbeelden voor de diabeteszorg en -preventie in 2025.

2010

DIAGNOSE 2025

Diagnose 2025 is een collectieve verkenning van trends en ontwikkelingen in de zorg die tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met verschillende partijen die actief zijn in de zorg en met sterke betrokkenheid van experts. Op basis van uitgebreid kwalitatief en kwantitatief onderzoek is in Diagnose 2025 de toekomst van de zorg in Nederland uitgewerkt in drie mogelijke scenario’s. Aan de basis van deze toekomstsscenario’s liggen zeventien relevante trends en ontwikkelingen. 

Diagnose_2025_bebright_comp
oog voor de toekomst- bebright
2004

OOG VOOR DE TOEKOMST

In 2005 schreven Philip Idenburg van BeBright en
Sanny Zuiderveld over de toekomst van marketing en consumentengedrag met input van het scenarioplanningstraject dat zij faciliteerden bij de Rabobank. Oog voor de Toekomst is intussen een begrip in de wereld van scenariodenkers en de basis voor onze kennis over consumenten.