+31(0)30 88 879 27 office@bebright.eu
WONEN & ZORG EN ZORGVASTGOED

Inmiddels is een brede consensus dat we voor een leefbaar Nederland een grote wonen en zorgvastgoed uitdaging hebben. Om iedereen een waardige woonsituatie te kunnen bieden vraagt dit om de ontwikkeling van vitale en zorgzame wijken. Samenwerking is hierbij de sleutel. Gemeenten kunnen alleen samen met zorg-, welzijns- en vastgoedorganisaties woonomgevingen inrichten die klaar zijn voor de toekomst. Zoals geavanceerde verpleeghuizen of huizen geschikt zijn voor alle levensfasen, mogelijk met ondersteuning thuis. Bewustwording en zelfstandigheid van burgers kan vergroot worden door een ondersteunende wijkinfrastructuur.

Wij helpen meer dan 30 gemeenten, zorgorganisaties, en lokale en regionale samenwerkingsverbanden met het in beeld brengen van de opgave, het smeden van coalities, visie- en strategievorming. En uitvoering van concrete oplossingen.

WAAR WIJ OPDRACHTGEVERS BIJ HELPEN

Uitvoeringsagenda voor wonen & zorg

Gemeenten voeren regie op het toekomstbestendig inrichten van wonen met zorg en ondersteuning. Deze complexe opgave vraagt om het realiseren van een gedragen regionale visie. Daarom helpen we door woon, zorg-, welzijns- en vastgoedpartijen samen te brengen om tot oplossingen te komen. Als startpunt brengen we de regionale uitdagingen richting 2040 in beeld. Het uitvoeren van de oplossingen vraagt om een gestructureerd programma met stevige regie waar wij bij ondersteunen. Wij helpen je met procesregie, inzet van een projectleider, behoefteprognoses en woningprogrammering, inhoudelijke ondersteuning, impactanalyses, uitvoeringsplanning en zo nodig -begeleiding.

Neem contact op

Vastgoedstrategie

Het landschap van wonen en zorg verandert drastisch. Zo wordt het onderscheid tussen intra- en extramuraal minder relevant en is het belangrijk hoe vastgoed aansluit bij doelgroepen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan bestaand zorgvastgoed en verduurzaming en modernisering zijn nodig. Wij helpen VVT-organisaties en vastgoedpartijen bij het ontwikkelen van een vastgoedstrategie en toekomstbestendige woonzorgconcepten. Daarbij analyseren wij de toekomstige vraag en adviseren wij over de strategische, vastgoed technische en financiële keuzes die gemaakt moeten worden. Wij ondersteunen met behoefte-analyses, vertaling van strategie naar vastgoed en de vertaling van visie naar een match tussen vastgoed en de behoefte in de markt. Samen maken wij onderbouwde keuzes over programma, portfolio en positie van vastgoed.

Neem contact op

Projectontwikkeling voor zorgvastgoed

Wij helpen opdrachtgevers met het ontwikkelen van vastgoedconcepten die passen bij jouw visie en strategie. Deze vertalen wij samen in een programma van eisen en met de architect naar een ontwerp voor nieuwbouw of renovatie. Voor de realisatie bieden wij stevig projectmanagement.

Neem contact op

THE BRIGHT WAY

Wij zijn ervan overtuigd dat vitale en zorgzame wijken tot stand komen door lokale partners te verbinden in een coalition of the willing. In inspirerende bijeenkomsten helpen wij hen tot een gezamenlijke visie en actieplan te komen. Om vervolgens met een coalition of the doing aan de slag te gaan met de opgave rond wonen en zorg. Wij ondersteunen hierbij vanuit onze expertise op het gebied van visie en strategie, vastgoed, leefomgevingen, ouderenzorg en programma- en projectmanagement voor ruimtelijke oplossingen. Zo begeleiden wij het project Wonen en Zorg 2040 voor de 25 gemeenten in de provincie Utrecht, en ontwikkelen wij woonzorgvisies voor verschillende gemeenten door het hele land. De kennis en inzichten in toepassing van technologie in en om het huis en expertise op het gebied van behoeften omtrent de leefomgevingen voor mensen met dementie maakt dat wij bij kunnen dragen aan het creëren van toekomstbestendige en zorgzame woonomgevingen.

 

AAN DE SLAG? NEEM CONTACT OP
WAT OPDRACHTGEVERS OVER ONS ZEGGEN

 

 BeBright heeft een onmisbare rol gespeeld in de cruciale stappen die we hebben gezet richting de realisatie van Woongroep Afghaanse Ouderen. En dit heeft geresulteerd in de intentieovereenkomst die we nu hebben. Hun professionele inzichten en praktische begeleiding waren essentieel om ons te brengen waar we nu staan. We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten en samen te werken aan het opbouwen van een duurzame en inclusieve woongemeenschap voor Afghaanse ouderen. Hun expertise en hands-on aanpak zullen een blijvende impact hebben op ons initiatief.”
Tuba Sahar, Stichting Woongroep Afghaanse Ouderen

UITGELICHT IN WONEN & ZORG EN ZORGVASTGOED
Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Positieve Gezondheid in de praktijk: lessen van Zorggroep De Laren

Bewoners breien wekelijks samen dekens die het Rode Kruis uitdeelt aan Utrechtse gezinnen die wel wat warmte kunnen gebruiken. Een mooi voorbeeld van Positieve Gezondheid bij Zorggroep De Laren in de praktijk, dat niet alleen anderen helpt, maar ook het welzijn van de...

Een frisse kijk op wonen en zorg

Een frisse kijk op wonen en zorg

Gemeenten, corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties staan voor een forse opgave in wonen voor kwetsbare groepen. Er is een groeiende behoefte aan geschikte woningen voor uitstromers uit beschermd wonen, statushouders, oorlogsvluchtelingen, maar de grootste groep...

Focus op eigen kracht van de mens in het sociaal domein

Focus op eigen kracht van de mens in het sociaal domein

De transformatie naar een zorg- en ondersteuningssysteem waar de focus ligt op eigen kracht, vraagt om versnelling. Vaak staan nog de kwetsbaarheid en beperkingen centraal en zijn we afhankelijk van overheid en instituties. Gelukkig zien we een verschuiving en krijgen...