< naar blogoverzicht

Kracht van de IJmond 2020

2017-01-18 09:58:10 / by bebright

Wonen, werken en recreëren samengaan

Rabobank IJmond heeft het initiatief genomen om in co-creatie met verschillende stakeholders in haar werkgebied onder de noemer Kracht van de IJmond te werken aan het versterken van de vitaliteit van de gemeenschap. Samen met BeBright is Rabobank IJmond een traject gestart om de sociaal-maatschappelijke uitdagingen en kansen van de regio in kaart te brengen. De aanpak is erop gericht geweest om een community op te bouwen en uit te bouwen en vanuit vanuit gedeelde inzichten, uitdagingen en thema’s een agenda te bepalen voor de komende jaren gericht op het versterken van de vitaliteit (kracht) van de IJmond. Daarbij is ook gekeken naar welke mooie initiatieven reeds opgestart zijn en versterkt moeten worden en welke partijen hierbij betrokken (willen) zijn. De voorlopige uitkomst is dat er inmiddels een tiental projecten lopen. Enkele projecten zijn versterkt, anderen zijn gestart.

Verbinding over de kanalen

De IJmond is een veelzijdig gebied waar op verschillende wijze invulling gegeven wordt aan de functies wonen, werken en recreëren. In het gebied zijn er verschillende belangen op het terrein van wonen en leefbaarheid, natuur en milieu, mobiliteit en werkgelegenheid. Concreet betekent dit voor de IJmond dat het strand- en duingebied, de industrie (waaronder Tata Steel), de agrarische sector, forse vervoersstromen en cultuurhistorie hand in hand gaan.

Mede door de stagnerende economische groei en daardoor afnemend maatschappelijk financieel draagvlak is er sprake van een groeiend aantal complexe uitdagingen op het terrein van zorg en welzijn, wonen, onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid, participatie en sociale cohesie. Gelijktijdig biedt de IJmond kansen om met deze uitdagingen om te gaan.

Er bestaat een toenemend besef dat veel van deze uitdagingen noch door de overheid, noch door de markt opgelost kunnen worden, maar dat dit alleen kan in onderlinge samenwerking met alle betrokken partijen waaronder burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en overheden.

Sociaal-maatschappelijke agenda

Met behulp van deskresearch, interviews en dialoogsessies met verschillende ondernemers, (kennis)instellingen en inwoners zijn kansen en uitdagingen op de thema’s Zorg en Welzijn en Wonen en Leefbaarheid geformuleerd. Onder andere vergrijzing, behouden van jongeren in de regio en uitdagingen rondom mobiliteit, binnen en buiten de regio, vragen om verbinding tussen betrokken partijen. Hieruit is de sociaal-maatschappelijke agenda voortgevloeid.

De eerste 10 projecten

Inmiddels hebben zich al enkele enthousiastelingen gemeld, die met concrete projecten aan de slag gaan. Zo is er onder andere aandacht voor mantelzorg bespreekbaar maken in bedrijven, het opzetten van een vrijwilligersacademie en beweging en sociale interactie voor senioren. Ook op de andere agendapunten kunnen in de komende periode initiatieven worden gestart met behulp van de Rabobank.

Wilt u meer informatie over dit project of heeft u aanvullende vragen? Dan kunt u contact opnemen met Daniël Mogendorff (daniel.mogendorff@bebright.eu).