De focus op de kwaliteit van leven, de alsmaar stijgende kosten van de zorg en de nijpende situatie op de arbeidsmarkt maken eHealth toepassingen thuis tot een “no-brainer”. De SET-regeling wil de toepassing van eHealth in de thuissituatie stimuleren en opschalen, zodat ouderen en bijvoorbeeld mensen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen.

Veel meer dan technologie
Wat moet er dan gestimuleerd worden? Aan beschikbaarheid van eHealth toepassingen schort het niet. We zien appstores vol oplossingen: sensoren, apparaten (denk aan pompen, medicijndispensers of iPad’s verpakt als fotolijst) en software-toepassingen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat alle nieuwe technologie ook een bijdrage levert aan het verbeteren van de zorg.

De echte succesfactoren voor de het realiseren van de belofte van eHealth zijn samenwerking met netwerkpartners in zorgpaden, innovatieve financieringsmodellen, de inpassing in de dagelijkse zorgverlening en last-but-not-least de uitrol en implementatie van eHealth toepassingen bij de gebruikers (thuis). De focus van eHealth verschuift terecht van traditioneel technologie- en aanbod-gedreven naar meer praktijk- en behoefte-gestuurd.

Stakeholders in het initiatief
Niet verwonderlijk dat de SET-regeling juist deze succesfactoren wil adresseren. Zo moet de regeling worden aangevraagd door een combinatie van zorgaanbieder(s) en zorginkoper(s), zoals gemeenten of zorgverzekeraars. Door ontschotting en creativiteit komen nieuwe modellen voor samenwerking en financiering op tafel. Als partner van het Instituut for Positive Health (Positieve Gezondheid) zijn zorg en welzijn voor BeBright een twee-eenheid. Binnen de privacy kaders, kan data worden aangewend voor nieuwe vormen van populatiebeheer en daarmee “de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats”.

Geen aanvragende partij, maar wel cruciaal voor het succes van het initiatief is participatie van vertegenwoordigers van de doelgroep gedurende het hele initiatief. Vanaf de eerste dag samen nadenken over en werken aan adequate oplossingen, met een duidelijke plaats in het dagelijks leven van de gebruiker. Conform de bewezen “design thinking” aanpak met korte, iteratieve slagen met telkens tastbare en toetsbare tussenresultaten.

Verder moet de aanvraag natuurlijk betrekking hebben op een eHealth toepassing die gebruikers helpt langer en beter thuis te blijven wonen. Net als de gebruikers, zijn ook aanbieders van eHealth oplossingen en diensten geen aanvragende partij, maar wel een waardevolle bron van kennis en ervaring. Samenwerking met eHealth aanbieders maakt initiatieven concreet, realistisch en daarmee doenbaar. En dus een grotere kans op honorering van de SET-aanvraag.

BeBright als partner in eHealth
De uitdagingen van initiatieven gericht op eHealth toepassingen zijn legio. Denk aan het verkennen van nieuwe wegen, het samen werken tussen verschillende soorten stakeholders, het uitwerken van passende oplossingen, het bepalen en uitvoeren van de aanpak van de implementatie en het meten en borgen van bewezen resultaat.

BeBright helpt met het opstellen en indienen van een succesvolle SET-aanvraag. Soms is het mogelijk ook aanvragen bij andere regelingen in te dienen. Na het opstellen van het plan en het doen van de SET-aanvraag, zit het echte werk in het succesvol uitvoeren van het plan. BeBright brengt ervaren projectmanagement en “hands-on” implementatie-begeleiding, maar ook kennis over inhoud en bekostiging van zorgpaden, eHealth-toepassingen (denk aan ZorgEnablers,waar BeBright jaarlijks een overzicht geeft van alle nieuwe technologie die kan bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg, https://www.zorgenablers.nl/), data-gedreven zorg en SROI-analyses.

BeBright is ook sterk in de verbinding met soortgelijke (al dan niet met SET-middelen begunstigde) eHealth initiatieven. We smeden coalities en creëren (fysieke en/of virtuele) leeromgevingen voor het uitwisselen van ervaringen: regionaal, landelijk of zelfs internationaal. Kortom – BeBright als partner voor succesvolle eHealth toepassingen!