< naar blogoverzicht

Zorgvraagontwikkeling richting 2040: vijf aandoeningen vallen op

2017-10-16 10:22:00 / by bebright

 

Dat de vraag naar zorg toeneemt nu Nederland vergrijst is bij iedereen wel bekend. Met een toenemend aantal ouderen komen ook aandoeningen gerelateerd aan ouderdom vaker voor. Maar realiseren we ons voldoende welke gevolgen dit heeft? Zijn we voorbereid op de vraag die komen gaat? De impact van deze ontwikkeling op de zorg- én woonsector is groot. Goed zicht op die beweging helpt ons voorbereiden op de toekomst. Op basis van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV2018) hebben wij een overzicht gemaakt van de omvang, groei en ziektelast van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland richting 2040.

Bollenplaat: omvang vs. groei vs. ziektelast

In het overzicht zijn de meest voorkomende aandoeningen geplot op basis van omvang, groei en ziektelast. De horizontale as geeft de procentuele groei van het aantal patiënten tussen 2015 en 2040 weer. De ziektelast per patiënt in DALY’s (Disability-Adjusted Life Year, een index waarbij mortaliteit en morbiditeit worden gecombineerd[1]) op de verticale as. Het aantal patiënten in 2015 is weergegeven in de omvang van de bollen.

De aandoeningen rechts van de y-as groeien richting 2040 in aantal patiënten. Dementie kent met een procentuele toename van 115% de grootste groei. In absolute aantallen groeit artrose het snelst met een toename van meer dan een miljoen patiënten. Met name ouderdomsgerelateerde aandoeningen, zoals kanker en hartziekten, zien we logischerwijs terug bij de snelle groeiers. Binnen die groep hebben dikke darmkanker en hartfalen met meer dan 80% grote impact op de zorgvraag.

Aandoeningen met een hoge ziektelast hebben veel impact op patiënten. Gevolg is in veel gevallen ook een grote ondersteuningsvraag naast de zorg. Hoe hoger de aandoeningen in de ‘bollenplaat’ zijn weergegeven, hoe hoger de ziektelast voor de patiënt is. Onder andere hartstilstand, dikke darmkanker, NHL, dementie en beroerte vallen hierin op. Twee uitschieters zijn longkanker en zelf-toegebracht letsel (6,8 en 6,9 DALY). Deze hebben een dermate hoge ziektelast dat ze uit de grafiek zijn gelaten. De impact hiervan op het leven van de patiënt is enorm, met gemiddeld bijna 7 verloren levensjaren (in goede gezondheid).

In onderstaande drie grafieken hebben wij de omvang van patiëntgroepen, procentuele groei richting 2040 en ziektelast per patiënt nog eens op een rij gezet.

 

 

De ziektelast per patiënt neemt bij aandoeningen als hartstilstand en verschillende vormen van kanker af. Een hogere overlevingskans, betere behandeling en nazorg zorgen ervoor dat het aantal verloren levensjaren (in goede gezondheid) daalt.

Vijf (typen) aandoeningen vallen op

Kijkend naar aandoeningen groot in omvang, groei richting 2040 en hoogte van de ziektelast, springen er vijf uit:

  • Hartziekten
  • Kanker
  • Dementie
  • Beroerte
  • COPD

Om de kwaliteit van zorg voor deze en meer aandoeningen op niveau te houden, en waar mogelijk te verbeteren, ligt er een grote opgave. De ligduur in ziekenhuizen wordt afgebouwd en de ingezette extramuralisering bij zorginstellingen zet door. Zorg en ondersteuning moet in toenemende mate in de thuisomgeving en met eerstelijnszorg worden gerealiseerd. Ondertussen neemt het aantal mensen met aandoeningen sterk toe.

Hoe zit dit in uw regio?

De trends en ontwikkelingen verbijzonderd naar de eigen regio helpen om uw strategische koers toekomstbestendig te maken. Zeker als ze gecombineerd worden met de rijke data beschikbaar bij de regionale organisaties. Wilt u meer weten over wat dit betekent voor uw regio of uw organisatie? Neem dan contact op met Arjo Mans (arjo.mans@bebright.eu).

Dit blogartikel is geschreven door BeBright Analytics.

[1] DALY = YLL (Years of Life Lost = verloren levensjaren) + YLD (Years Lived with Disabilities = verloren gezonde levensjaren)