Rabobank investeert gericht in initiatieven die de leefomgeving versterken en bijdragen aan brede welvaart

Versterken van de leefomgeving en bijdragen aan het verbeteren van brede welvaart. Dat is waaraan Rabobank vanuit haar coöperatieve achtergrond invulling wil geven. In verschillende regio’s, georganiseerd in kringen die bestaan uit enkele lokale banken, en vanuit vijf maatschappelijk relevante thema’s. De inzet is om initiatieven te starten of bij bestaande initiatieven aan te sluiten die maatschappelijk en economische waarde realiseren. Hiertoe zijn in elke kring investeringsagenda’s ontwikkeld en vastgesteld. Zo ook in de regio Oost-Brabant. BeBright heeft ondersteund in het structureren, prioriteren en het creëren van voorwaarden voor uitvoering.

Achtergrond
Werken aan een toekomstbestendig Oost-Brabant met een gezonde ambitie in de meest vernieuwende en ondernemende regio van Nederland vraagt om een bank die betrokken, verbonden en dichtbij is. De actualiteit staat bol van verschillende maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, duurzaam ondernemen, tekorten aan woningen, gelijke kansen voor iedereen, en ontwikkelingen in landbouw. Deze uitdagingen bieden ook kansen. Door focus aan te brengen en gerichte keuzes te maken voor investeringen gaat Rabobank kring Oost-Brabant samen met stakeholders aan de slag. Een concrete investeringsagenda geeft richting en houvast. Voorwaarde is een organisatie die in staat is om effectief te anticiperen en adequaat invulling te geven aan regionale vraagstukken en uitdagingen.

Aanpak
Maatschappelijke uitdagingen en kernthema’s waar Rabobank vanuit haar coöperatieve instelling samen met partners in de regio duurzaam een bijdrage wil leveren zijn gestructureerd naar de volgende vijf thema’s:

Duurzaam ondernemen: ontwikkelen van circulair ondernemen, versterken van innovatiekracht, herstructureren en verduurzamen van industrieterreinen en daarmee bijdragen aan verantwoorde economische groei.

Duurzaam wonen versnellen woningbouw en daarmee verbeteren van toegang tot de woningmarkt voor verschillende doelgroepen, toekomstbestendig wonen met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning, verduurzamen van bestaande woningen.

Financieel gezond leven bijdragen aan inclusieve samenleving waarin mensen gelijke kansen hebben en verbeteren van de toegang tot de arbeidsmarkt.

Energietransitie versnellen van de energietransitie, vergroten van opwekking van duurzame energie, verduurzamen van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen.

Banking 4 Food bijdragen aan innovatie in food- en agri-sector, gebiedsgerichte aanpak.

Samen met de thema-eigenaren zijn verschillende stappen gezet om te komen tot een evenwichtige en realiseerbare investeringsagenda voor de komende jaren. Niet alles kan en niet alles kan gelijktijdig. Daarom zijn stappen gezet om te kijken waar prioriteiten liggen, waar uitdagingen elkaar misschien raken of anders gezien in elkaars verlengde liggen.

Zeven stappen op hoofdlijnen:
1) Ophalen van reeds beschikbare informatie en bepalen van de uitgangssituatie.
2) Vaststellen van witte vlekken en in samenspraak en samenwerking missende informatie aanvullen.
3) Structureren van informatie over de thema’s heen voor prioritering en om te komen tot reële kwantificeerbare doelstellingen.
4) Initiatieven vertalen naar de regionale context, deze nader structureren en verdiepen, vervolgens focus aanbrengen, keuze en besluitvorming voorbereiden.
5) Initiatieven vertalen naar mijlpalen en vaststellen van relevante meetbare indicatoren.
6) Vormgeven aan en inrichten van het ontwikkelproces (business development).
7) Vormgeven interne governance en realiseren van effectieve samenwerking tussen en met betrokkenen zoals thema eigenaren, accountmanagement en communicatie.

Resultaat
Rabobank kring Oost-Brabant heeft een ambitieuze evenwichtige en vooral ook concrete investeringsagenda voor de komende jaren gerealiseerd. Deze is natuurlijk aan veranderende omstandigheden onderhevig. De investeringsagenda zal dan ook periodiek worden geactualiseerd. In de governance krijgt de aansluiting tussen ontwikkeling (business development), accountmanagement en communicatie steeds meer vorm. Ook is er een business development proces ontwikkeld met onderliggende formats die bijdragen aan uniformiteit en kwaliteit in besluitvorming enerzijds en ondersteuning in interne en externe communicatie met stakeholders anderzijds. Er is bovendien een instrument ontwikkeld om met elkaar status en voortgang inzichtelijk te maken en te bewaken. Inmiddels worden eerste resultaten geboekt waardoor enthousiasme ontstaat over de maatschappelijke rol en bijdrage van de Rabobank bij leden, stakeholders en medewerkers.

 

Nieuwsgierig naar de ondersteuning door BeBright? Neem dan contact op met Daniël Mogendorff

Interessant artikel? Meld je dan hier aan en ontvang elke 2 maanden de BeBright nieuwsbrief.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op! 

Philip J. Idenburg BeBright

Daniël Mogendorff

+31(0)6 46060030
daniel.mogendorff@bebright.eu