Diagnose Transformatie bundelt kennis en kunde rondom transformaties, innovaties en veranderingen in de gezondheidszorg om deze met elkaar te delen. Belangrijk onderdeel is de zoektocht naar succesvolle en minder succesvolle transformaties, zowel in binnen- als buitenland. Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de belangrijkste leerlessen? Dáár kunnen we van leren. In een serie van vijf blogs bespreken we enkele transformatiecases uit Diagnose Transformatie. In de vorige nieuwsbrief is de transformatie van Siza aan bod geweest, deze keer zoomen we in op de transformatie van Vincent van Gogh.

 

Vincent van Gogh: van blackbox naar netwerkorganisatie

Vincent van Gogh behandelt en begeleidt met ruim 1.000 medewerkers jaarlijks 10.000 mensen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Vincent van Gogh heeft de visie en overtuiging dat de kans op herstel het grootst is als je direct de juiste zorg krijgt en -zover dat mogelijk is- thuis blijft wonen. Het uitgangspunt is samen zorgen: samen met de cliënt en diens naasten en samen met andere organisaties rond de cliënt.

Aanleiding voor transformatie

In 2010 was Vincent van Gogh net als veel ggz-organisaties een leefgemeenschap. Zich niet bewust van de vele uitdagingen voor de organisatie. Met de komst van een nieuwe bestuurder, Jolande Tijhuis, werden triggers zichtbaar die aanleiding gaven tot een transformatie.

Tijhuis trof een organisatie met veel inhoudelijke kwaliteit, maar achteropgeraakt in leiderschap en ondernemerschap. Een intern gerichte en voor de buitenwereld gesloten organisatie, die slecht samenwerkt met andere partijen in de keten. Zo werden professionals niet betrokken bij de besluitvorming over bedrijfsvoering, was er beperkte visie en kennis binnen de organisatie om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie en beoordeelden zorgverzekeraars en zorgkantoren de samenwerking en bestuurlijke contacten als uitermate slecht.

Focus op ‘professional in de lead’ en multi-stakeholdermanagement

Dit gaf aanleiding om te veranderen naar een open netwerkorganisatie die zich richt op de samenwerking in de keten, om persoonsgerichte zorg thuis te bieden en de cliënt meer regie te geven. Er is gekozen voor een innovatieve krimpstrategie, met de ambitie om 30 procent omzetdaling te realiseren voor 2021, met evenredige daling van de schadelast en tegelijkertijd innovatie om aan de zorgvraag te blijven voldoen. De focus ligt op de ‘professional in de lead’ en multi-stakeholdermanagement om de juiste rol in het netwerk van zorg te vervullen.

Om dit vorm te geven is een coalition of the willing gevormd met 70 medewerkers die de veranderingen doorvertaalden naar de organisatie. Er hebben cultuurinterventies plaatsgevonden, structuurwijzigingen richting een platte organisatie met zelfsturende eenheden en er zijn proposities en innovaties ontwikkeld met samenwerkingspartners.

Een belangrijk moment in deze transformatie was het geloof en vertrouwen van de zorgverzekeraars in het afbouwen van de klinische zorg naar meer innovatie in ambulante zorgprocessen. Vincent van Gogh sloot als eerste ggz-organisatie een tweejarige inkoopovereenkomst. Hierdoor ontstond ruimte voor investeringen in procesinnovatie, ten behoeve van latere besparingen.

Samenvattend zien we bij Vincent van Gogh een transformatie op de volgende punten:

Vincent van Gogh is nu een open, wendbare netwerkorganisatie, die erin slaagt om haar krimp-ambitie te bereiken en tegelijkertijd de kwaliteit en toegankelijkheid van de psychische zorg te verbeteren. De organisatie staat bekend als vernieuwend en actief participerend binnen de zorgketens.

Als we kijken naar de transformatie van Vincent van Gogh zien we twee succesfactoren:

  1. Het voeren van een continue dialoog met zorgprofessionals in de organisatie en het netwerk.
  2. Het behouden van de focus op het leren van en met elkaar. Hierdoor wordt vertrouwen gecreëerd en kunnen innovatieve zorgconcepten samen met ketenpartners écht worden gerealiseerd.

Toekomstvisie

Een belangrijke toekomstige ontwikkeling is het creëren van draagvlak om te kunnen blijven investeren in innovatie, opleidingen en onderzoek. Hiervoor zoekt Vincent van Gogh samenwerkingspartners. Daarnaast wordt de balans tussen centrale sturing en zelforganisatie verbeterd in samenwerking met de teams, management en het bestuur.

Meer transformatie?

In deze serie van vijf blogs gaan we de volgende keer in op de transformatie van Bernhoven. Al eerder meer weten? Kijk dan op www.diagnosetransformatie.nl of bestel de publicatie hier.