< naar blogoverzicht

Gemeente Veldhoven ervaart waarde van scenarioplanning

2018-05-14 11:48:14 / by bebright

De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van scenarioplanning. BeBright verzorgde een masterclass exclusief voor de gemeente Veldhoven en liet de organisatie kennismaken met scenarioplanning als proces en instrument om een goed fundament te realiseren voor haar beleid en strategie vanuit een lange termijn perspectief. Deze manier van denken kan beleidsmakers bewust los maken van een ‘verkokerde blik op een waarschijnlijke toekomst’. De gemeente Veldhoven is enthousiast over de aanpak: “Heel waardevol om zo gestructureerd andere opties toe te laten en te doordenken”.

Onzekere toekomst vraagt om meer inzicht

De aanleiding voor deze masterclass lag in de onzekerheid over, en impact van, de toekomstige ontwikkelingen en de wijze waarop zij zich tot elkaar verhouden. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de veranderende bevolkingssamenstelling en behoeften, regionale ontwikkelingen, uitdagingen in het sociaal domein, toenemende zorgvraag, economische ontwikkelingen, en impact van keuzes gemaakt in het verleden. Begrip en inzicht is gewenst om te komen tot robuuste beleidsopties voor de toekomst. Met de gemeente Veldhoven hebben wij de gebiedsontwikkeling van de Zilverackers als basis genomen en een meer brede vraag geformuleerd: Hoe ziet wonen & leven eruit in de toekomst in Veldhoven 2035?

Trendanalyse als basis

Samen met een brede groep mensen van de gemeente is bepaald welke (deel)trends en ontwikkelingen relevant zijn. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop trends en ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden, en naar de specifieke impact en onzekerheid in relatie tot de onderzoeksvraag. De clustering van alle trends met hun lokale effect bood in zichzelf al nieuwe inzichten en een solide basis voor het vervolg. Geconstateerd werd dat veel kennis over ontwikkelingen weliswaar beschikbaar was, maar dat door daar samen gestructureerd naar te kijken de trends en ontwikkelingen concreter gemaakt konden worden.

Via kernonzekerheden en impact naar scenario-ontwerp

De belangrijke volgende stap op weg naar scenario’s is het ordenen van de trends naar de mate van impact en onzekerheid. Samen met de deelnemers aan de masterclass bleek dit nog een behoorlijke opgave. Uiteindelijk werden economische groei of krimp op lange termijn en de regionale bestuurlijke ontwikkelingen – regionaal gericht of lokaal gericht – als basis genomen. Zo konden we verder inzoomen op alternatieve toekomstbeelden. Van deze ontwikkelingen werd namelijk de inschatting gemaakt dat zij zowel hoog scoren op impact als op onzekerheid.

Op basis van scenario-framework naar een uitwerking van beleidsopties

In de volgende stap zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het realiseren van het scenario-framework. Hierbij hebben zij gekeken naar wat concrete beelden zijn in 2035 op basis van demografie, economie, politiek, ecologie (duurzaamheid), sociaal-maatschappelijk en technologie. Met deze beelden hebben zij op een creatieve manier invulling gegeven aan hun scenario en de verwachte ontwikkelingen op weg naar 2035. In het laatste deel van de masterclass zijn de beelden van de scenario’s gebruikt om vanuit de grootste uitdagingen binnen de scenario’s en met de onderzoeksvraag in het achterhoofd te kijken naar beleidsopties en deze concreet uit te werken. De deelnemers hebben gedurende 3 dagen kennisgemaakt met verschillende instrumenten en het proces van scenarioplanning en ontwikkeling van beleidsopties. Voor velen was het een verfrissende benadering die opvolging verdient bij de uitwerking van vraagstukken van de toekomst. Aan het enthousiasme zal het in elk geval niet liggen!

Meer informatie

Voor meer informatie over wat BeBright voor uw gemeente kan betekenen kunt u contact opnemen met Sander Olsthoorn via sander.olsthoorn@bebright.eu of Maartje Baede via maartje.baede@bebright.eu.