De gemeente Veldhoven was op zoek naar een aanpak waarmee zij meer onderbouwing kon aanbrengen in haar nieuwe beleid. Door deelname aan de masterclass ‘de gemeente voorbij de horizon’, die door BeBright wordt verzorgd binnen de VNG Academie, kwam zij op het spoor van scenarioplanning. BeBright verzorgde een masterclass exclusief voor de gemeente Veldhoven en liet de organisatie kennismaken met scenarioplanning als proces en instrument om een goed fundament te realiseren voor haar beleid en strategie vanuit een lange termijn perspectief. Deze manier van denken kan beleidsmakers bewust los maken van een ‘verkokerde blik op een waarschijnlijke toekomst’. De gemeente Veldhoven is enthousiast over de aanpak: “Heel waardevol om zo gestructureerd andere opties toe te laten en te doordenken”.

Onzekere toekomst vraagt om meer inzicht

De aanleiding voor deze masterclass lag in de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen en de impact die deze ontwikkelingen hebben op de gemeente en gemeenschap. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de veranderende bevolkingssamenstelling, veranderende behoeften, financiële uitdagingen in het sociaal domein, toenemende zorgvraag, economische ontwikkelingen en impact van keuzes gemaakt in het verleden. Begrip en inzicht is gewenst om te komen tot robuuste beleidsopties voor de toekomst. Met de gemeente Veldhoven hebben wij de gebiedsontwikkeling van de Zilverackers als basis genomen en een meer brede vraag geformuleerd: Hoe ziet wonen & leven eruit in de toekomst in Veldhoven 2035? 

Trendanalyse als basis voor scenario-ontwerp

Samen met ambtenaren vanuit verschillende domeinen en achtergronden is bepaald welke (deel)trends en ontwikkelingen relevant zijn. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop trends en ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden, en naar de specifieke impact en onzekerheid in relatie tot de onderzoeksvraag. De clustering van alle trends met hun lokale effect bood in zichzelf al nieuwe inzichten en een solide basis voor het vervolg. Geconstateerd werd dat veel kennis over ontwikkelingen weliswaar beschikbaar was, maar dat door daar samen gestructureerd naar te kijken de trends en ontwikkelingen concreter gemaakt konden worden.

Vervolgens zijn de trends geordend naar de mate van impact en onzekerheid. De meest impactvolle en onzekere trends dienen daarbij als basis voor het scenario-ontwerp. Samen met de deelnemers aan de masterclass is gekozen voor economische groei of krimp op lange termijn en de regionale bestuurlijke ontwikkelingen. Met deze twee trends kunnen vier alternatieve toekomstbeelden worden geschetst: het scenario-framework.

.Via scenario-framework naar een uitwerking van beleidsopties

In de volgende stap zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het realiseren van het scenario-framework. Hierbij hebben zij gekeken naar wat concrete beelden zijn in 2035 op basis van demografie, economie, politiek, ecologie (duurzaamheid), sociaal-maatschappelijk en technologie. Met deze beelden hebben zij op een creatieve manier invulling gegeven aan hun scenario en de verwachte ontwikkelingen op weg naar 2035. In het laatste deel van de masterclass zijn de beelden van de scenario’s gebruikt om vanuit de grootste uitdagingen binnen de scenario’s en met de onderzoeksvraag in het achterhoofd te kijken naar beleidsopties en deze concreet uit te werken. De deelnemers hebben gedurende 3 dagen kennisgemaakt met verschillende instrumenten en het proces van scenarioplanning en ontwikkeling van beleidsopties. Voor velen was het een verfrissende benadering die opvolging verdient bij de uitwerking van vraagstukken van de toekomst. Aan het enthousiasme zal het in elk geval niet liggen!

Meer informatie

Voor meer informatie over wat BeBright voor uw gemeente kan betekenen kunt u contact opnemen met Philip J. Idenburg via philip.idenburg@bebright.eu of Maartje Baede via maartje.baede@bebright.eu.