De Nederlandse bevolking vergrijst. Dit leidt tot een zorg- en ondersteuningsbehoefte die toeneemt in omvang en complexiteit. We staan voor een formidabele opgave om wonen en zorg te combineren. Niet zoals we dat tot nu toe gewend waren, maar op een wijze die past bij onze veranderende maatschappij, de veranderende woonbehoeften, en technologische ontwikkelingen. Regionaal en lokaal is er samenwerking nodig tussen gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en andere partijen zoals financiële instellingen, om vanuit gedeeld inzicht en gedeeld begrip te komen tot gerichte actie en afspraken voor passende woonzorgoplossingen.

Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder groeit naar verwachting van 3,4 miljoen in 2020 tot 4,8 miljoen in 2040. Het aantal 75-plussers groeit van 1,4 miljoen in 2020 tot 2,6 miljoen in 2040.  We hebben dus te maken met een dubbele vergrijzing. Tegelijkertijd gaat de zorg- en ondersteuningsbehoefte toenemen en complexer worden. Het aantal ouderen met dementie zal bijvoorbeeld verdubbelen, en ook het aantal zelfstandig wonende 75-plus huishoudens met een fysieke beperking neemt fors toe. Niet alleen de formele, maar ook de informele zorg staan onder druk. Het aantal potentiële mantelzorgers op het aantal mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag neemt fors af.

Doordat de zorgbehoefte groter én complexer wordt, staan we voor een formidabele opgave om wonen en zorg te combineren. Nieuwe woonvormen, geclusterde woonvormen en nultredenwoningen zijn nodig. Wonen met voorzieningen dichtbij in een duurzame leefomgeving. Een woonomgeving die leeftijdsvriendelijk is en gelegenheid biedt om mobiel te blijven. Deze opgave vraagt om nu te handelen om te komen tot oplossingen voor morgen. Het verbinden van de behoeften met de mogelijkheden en schaarse middelen vraagt om een heldere visie en een doordachte uitvoeringsagenda.

Landelijk komt er steeds meer aandacht voor wonen en zorg. Bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke dialoog zoals deze gevoerd is in het programma Ouder Worden 2040 en de analyses en handreikingen van de Taskforce Wonen en Zorg. De conclusie die hieruit volgt is terecht: er is nog veel werk aan de winkel. Het onderliggend vraagstuk is complex en het vormen van coalities is essentieel. Regionaal en lokaal is samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties en andere partijen zoals financiële instellingen nodig om te komen tot concrete doelen, afspraken en realisatie van passende woningen en woonzorg oplossingen.

Momenteel ondersteunt BeBright een woningcorporatie in het zuiden van het land bij deze uitdagingen. Op basis van een gedegen analyse bouwen wij samen met huurdersorganisaties aan een professionele samenwerking en een gedragen strategische agenda. De volgende stap is om deze strategische agenda te delen met gemeenten en met zorginstellingen. Met als doel op korte termijn een gezamenlijke visie te ontwikkelen en uit te werken naar een regionaal gedragen uitvoeringsagenda met heldere afspraken. BeBright begeleidt het proces en verbindt belangen om vanuit inzicht en gedeeld begrip te komen tot gerichte actie en afspraken.

Lees meer over de manier waarop wij samen met onze opdrachtgevers maatschappelijke impact in hun regio realiseren.

De komende periode zullen wij regelmatig stil staan bij woonzorgvraagstukken, mocht je nu al benieuwd zijn, neem dan contact op met Jules Coenen of Daniel Mogendorff.