Het afgelopen jaar heeft BeBright het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) ondersteund bij het herijken van hun strategie voor de komende jaren. Met dank aan de inzet en betrokkenheid van vele interne én externe stakeholders zijn heldere ambities en doelen geformuleerd, strategische keuzes gemaakt en is de gewenste identiteit en positie in het landschap van zorg en welzijn in de regio Drechtsteden en daarbuiten bepaald. Parallel hieraan ondersteunende BeBright ook bij het opstellen van de digitale koers. Hiermee heeft het ASz een vernieuwde en gedragen algemene én digitale koers ontwikkeld voor een toekomstbestendig ASz!

Het ASz levert zorg ‘met hoofd, hart en ziel’ als topklinisch ziekenhuis in de regio Drechtsteden. Eind 2020 liep hun strategie af en ontstond de behoefte aan een herijking van hun identiteit en het voelbaar maken van gezamenlijk na te streven doelen. Tegelijkertijd verandert de wereld ook snel rondom het ASz en zat ook het ziekenhuis midden in de covid-19 pandemie. Een goed moment om vooruit te kijken en opnieuw koers te bepalen. We spraken Rianne Ruit over dit traject. Rianne, voormalig manager Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie in het ASz en momenteel actief als bedrijfsleider, was betrokken als interne projectleider bij de vorming van de strategie.

Een eigentijds proces om te komen tot een breed gedragen strategie

We zijn onder leiding van BeBright begin 2021 gestart om te komen tot een vernieuwde strategie voor ons ziekenhuis. Een aantal zaken waren daarin voor ons belangrijk: 1. We doorlopen een proces mét de organisatie zodat kennis optimaal gebruikt wordt en betrokkenheid en draagvlak vergroot worden; 2. We willen gedegen te werk gaan en scherp hebben waar we staan en wat er op ons af komt, daarom vormt een uitvoerige analyse het startpunt; 3. We leveren een strategisch verhaal op dat gedragen wordt door Raad van Bestuur én het bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf

In nauwe co-creatie met een dwarsdoorsnede van het ASz, het regieteam, werd een gefaseerde aanpak uitgevoerd. Een uitgebreide analyse, kwantitatief én kwalitatief, vormde als startpunt het fundament voor de dialoog en verdieping op diverse thema’s in alle lagen van de organisatie. En gaf ook inzichten voor de komende jaren. In vervolgstappen met onder meer grotere en kleinere werkbijeenkomsten (grotendeels digitaal) met interne én externe betrokkenen, additionele analyses en uitvragen is er geleidelijk geconvergeerd en toegewerkt naar verschillende zorgprofielen waar het ASz de komende jaren actief op wil inzetten. En naar wat dit betekent voor de rest van de organisatie.

“Als ik terugkijk op het proces en de aanpak, was het ontzettend gaaf om te ervaren dat we deze strategie echt mét de organisatie hebben gevormd. Ondanks dat we tijdens de pandemie geregeld echt ‘op afstand’ zaten, leverden ook de digitale sessies met soms tot wel ruim honderd deelnemers hele constructieve en waardevolle dialogen op. Het was soms ook wel spannend. Maar met vele kleine stapjes hebben we een heel waardevol resultaat neergezet waar de hele organisatie achter staat.”

De nieuwe koers van het ASz

Aan de hand van drie hoofdambities, kiest het ASz er met hun vernieuwde strategie nadrukkelijk voor om de uitdaging aan te gaan om de kloof tussen de stijgende zorgvraag en het krimpende personeelsaanbod te tackelen. Waarbij ze kiezen voor een focus die gaat over de organisatie van zorg. Waarbij er principekeuzes en profielkeuzes boven portfoliokeuzes worden gesteld. En waarbij ze ervoor kiezen om gericht in de komende jaren grote stappen te zetten op drie vakgroep overstijgende domeinen van zorg (chronisch, acuut en planbaar) die noodzakelijk zijn om het gewenste toekomstbeeld te realiseren. En daarmee zijn er ook keuzes gemaakt om zaken niet meer of anders te doen.

“Het ziekenhuis streeft met de nieuwe koers er na om de komende vier jaar grote stappen te zetten in de transitie van zorg binnen het ziekenhuis naar zorg buiten het ziekenhuis, met steeds meer en slimmer gebruik van digitale ondersteuning. Zijn we voor patiënten herkenbaar(der) geworden als betrouwbare aanbieder van een brede en passende dienstverlening. En zetten ze in op een gezonde en toekomstbestendige organisatie met onder meer voldoende, kwalitatief, tevreden en zich ontwikkelend personeel. Want, zo stellen we: ‘Onze zorg gaat altijd door!’”.

De herijkte koers van het ASz als basis voor de digitale strategie

Uniek aan het traject was het feit dat naast de algemene koers, BeBright ook parallel het ASz ondersteunde bij het vormen van de nieuwe digitale koers. Digitalisering vormt immers voor het ziekenhuis een enabler om hun strategische doelstellingen waar te kunnen maken. Door nadrukkelijk verbinding te zoeken in team, proces en inhoud, is ook daar eind vorig jaar een gedragen koers opgeleverd die de komende jaren richting geeft voor de digitale stappen van het ASz. Waarbij de digitale koers ook integraal aansluit op de algemene koers van het ziekenhuis. En een voorbeeld vormde voor de doorvertaling van de algemene koers naar diverse andere meerjarenbeleidsplannen, waaronder wetenschap, HR en vastgoed.

Een aantal leerlessen die bepalend zijn geweest voor het succes van het traject
  • Het valt of staat bij het leiderschap van de organisatie. Investeer in eigenaarschap van betrokken medewerkers vanaf de start.
  • Neem strategische heroriëntatie serieus. Hanteer collaboratieve werkvormen en betrek alle stakeholdergroepen. Iedereen doet ertoe voor de toekomst van het ziekenhuis.
  • Geef door doordachte interventies continu aandacht aan zowel de bovenstroom (inhoud) als ook de onderstroom (wat mensen denken, vinden en voelen)
  • Ben zorgvuldig in de uitvoering en durf de tijd te nemen om keuzes en stappen af te wegen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de grondigheid van een analysefase in het proces, de aandacht in voorbereidingen van digitale én fysieke bijeenkomsten en het sturen op de balans qua intensiteit van het proces

“BeBright heeft de mensen en de aanpak om onze organisatie te begeleiden om op een verfrissende, creatieve en gezamenlijke manier te komen tot een nieuwe koers. Zij hielden de vaart erin, speelden in op datgene wat nodig was op het moment, en leerden ons op een snelle en productieve manier om zelf onderdeel te zijn van het proces en de verandering.”

Bent u benieuwd naar de resultaten van het ASz-strategietraject of wilt u meer weten over visie- en strategieontwikkeling? Neem dan contact op met: Philip Idenburg, Monique Philippens of Sjoerd Emonts.